Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra số 276/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông báo, Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức… của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 30/9/2019.

Thanh tra Bộ Nội vụ đã phát hiện 3 trường hợp là viên chức hoặc người có kinh nghiệm công tác được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước nhưng chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt; 1 công chức cấp xã có quyết định xét chuyển thành công chức cấp huyện khi chưa đủ thời gian công tác; 62 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục; 1 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở có bằng chuyên môn, nghiệp vụ chưa phù hợp với vị trí việc làm; 2 trường hợp chưa cung cấp được hồ sơ bổ nhiệm....

Từ kết quả thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Uỷ  ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức chấp hành các quy định của pháp luật, xử lý những tồn tại, hạn chế, sai sót về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức

[Bảo đảm tỷ lệ cạnh tranh 10% khi thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp]

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phai bố trí công tác đối với 1 công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở có bằng chuyên môn, nghiệp vụ chưa phù hợp với vị trí việc làm. Đối với 2 trường hợp chưa cung cấp được hồ sơ bổ nhiệm thì phải kiểm tra, thu hồi quyết định bổ nhiệm nếu không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh và trình tự, thủ tục bổ nhiệm.

Bộ Nội vụ yêu cầu Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp bổ nhiệm trước ngày 28/12/2017 còn chưa đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đi đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, hoàn thiện trong năm 2020. Đối với các trường hợp bổ nhiêm từ ngày 28/12/2017 không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục quy định thì miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định bổ nhiệm.

Ngoài ra, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phải chấm dứt việc sử dụng viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện việc giao biên chế công chức đúng thẩm quyền. Cụ thể, Bộ Nội vụ yêu cầu chấm dứt việc sử dụng 71 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phải thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cần chỉ đạo Giám đốc Sở bố trí, sắp xếp số lượng phó trưởng phòng đảm bảo theo đúng quy định. Thực hiện đúng quy định về thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức; thực hiện việc bổ sung, giao nhận, nghiên cứu, theo dõi, khai thác, lập mã hồ sơ để quản lý, sao chụp (scan) và lưu trữ hồ sơ dưới dạng tệp tin trên máy tính, mở sổ quản lý hồ sơ, bảo quản hồ sơ theo chế độ mật, báo cáo việc quản lý hồ sơ công chức theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định./.

Hồng Kiều (Vietnam+)