Ngày 18/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

Nghị định sửa đổi, bổ sung các Điều: 4, 5, 12; khoản 2 Điều 9; khoản 1, 2,3, 3 Điều 10.

Theo đó, các phương tiện vận tải cơ giới và phương tiện chuyên dùng đường bộ, đường thủy; các phương tiện xếp dỡ hàng hóa và các loại xe máy xây dựng cầu đường, xây dựng công trình thuộc diện phải đăng ký trước khi lưu hành theo quy định của pháp luật thì việc đăng ký với cơ quan quân sự địa phương như sau: Đối với chủ phương tiện kỹ thuật là cá nhân thì đăng ký trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ban Chỉ huy quân sự cấp xã).

Đối với chủ phương tiện kỹ thuật là cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiến hành đăng ký trực tiếp tại cơ sở và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ huy quân sự quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện). Các phương tiện kỹ thuật còn lại, hàng năm thực hiện chế độ báo cáo thực lực (số lượng, chất lượng hiện có) theo quy định.

Cũng theo Nghị định, tháng 4 hàng năm, theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, những trường hợp sau phải tiến hành đăng ký lần đầu: Phương tiện kỹ thuật đã được cấp giấy đăng ký lưu hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tính từ tháng 1 đến ngày 31/12 của năm liền kề trước năm được gọi đăng ký); phương tiện kỹ thuật chưa thực hiện đăng ký lần đầu.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi đưa phương tiện kỹ thuật hoạt động ngoài địa bàn của tỉnh hoặc từ khi làm xong thủ tục cầm cố, thế chấp, cầm giữ phương tiện kỹ thuật, chủ phương tiện kỹ thuật (hoặc người đại diện) phải trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (nếu là cá nhân) và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện (nếu là cơ quan, tổ chức) để đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng.

Chủ phương tiện kỹ thuật là tổ chức có trách nhiệm tổng hợp báo cáo thực lực phương tiện kỹ thuật của minh (trừ phương tiện vận tải đường không và phương tiện chuyên dùng hàng không dân dụng) cho Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện nơi cư trú, trong thời hạn từ ngày 15/1 đến 31/1 hàng năm.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2012./.