Cộng đồng quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

Việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là một sự nghiệp vô cùng lớn lao, hệ trọng, quyết định vận mệnh dân tộc; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.
(TTXVN/Vietnam+)