Sáng 10/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2019, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với tinh thần chủ động, tích cực.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan trung ương về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tham mưu tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín, hiệu quả hợp tác quốc tế của đất nước.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chú trọng tăng cường; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu; phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới; tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng chi bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến, đã tích cực, chủ động, bám sát tình hình thực tiễn yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Công tác công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

[Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh để thiết thực xây dựng Đảng]

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng nhấn mạnh, năm nay có nhiều sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước.

Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm quy chế, quy định của Đảng trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên các cấp.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn liền với chủ đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.”

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm công tác: tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy, tổ chức đảng; quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong khối và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức trao Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác./.

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)