Đảng lãnh đạo cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới

Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
(TTXVN/Vietnam+)