Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân về biển, đảo, ngày 22/8, tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Xác định công tác tuyên truyền về biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tỉnh Thái Bình yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các tài liệu, tư liệu lịch sử, bản đồ, phim ảnh khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Thông qua đó, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh hiểu rõ, đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa X “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.”

Bên cạnh đó, tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển, các loại tội phạm về buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, trái phép, trấn cướp trên biển... Thái Bình tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động nghề cá, gắn công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo với vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” phát triển kinh tế biển với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng ven biển...

Để người dân hiểu về quyền, chủ quyền quốc gia trên vùng biển, thời gian qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình đã tổ chức tuyên truyền về biển đảo cho các tầng lớp nhân dân ở các xã vùng biển đảo đến vùng nội địa.

Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tổ chức các lớp tuyên truyền về chủ quyền biển đảo cho các đoàn viên, thanh niên trong tỉnh hiểu thêm về biên giới biển đảo quốc gia, về truyền thống bảo vệ Tổ quốc, từ đó, khơi dậy niềm tự hào của mỗi công dân nhằm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới./.

Hồng Hạnh