Một phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Quy định số 01 về tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Quy định này nhằm thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp trên giao.

Đoàn kiểm tra, giám sát (gọi tắt là đoàn) hoạt động dưới sự điều hành của Trưởng đoàn và Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn.

Thành viên trong đoàn chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn; Trưởng đoàn chịu trách nhiệm trước Ủy ban về hoạt động của đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hoạt động của đoàn phải tuân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Ủy ban, Thường trực Ủy ban; tôn trọng các quy định của địa phương, đơn vị nơi tiến hành kiểm tra, giám sát, không gây cản trở hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quá trình kiểm tra, giám sát, phải xem xét, đánh giá sự việc đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục; lắng nghe, tôn trọng ý kiến giải trình của đối tượng kiểm tra, giám sát; hướng dẫn, thuyết phục để đối tượng kiểm tra, giám sát hiểu và chấp hành nghiêm túc quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát và yêu cầu của đoàn. Đoàn làm việc với đối tượng kiểm tra, giám sát hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan phải có từ hai người trong đoàn trở lên và ghi biên bản làm việc.

Đoàn kiểm tra, giám sát có từ 3 đến 5 người

Theo quy định, số lượng Đoàn kiểm tra, giám sát có từ 3 đến 5 người, trường hợp đặc biệt có thể xin ý kiến Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đoàn có quyền yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên liên quan chấp hành nghiêm quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát và chuẩn bị báo cáo, cung cấp tài liệu; khi cần thiết, đoàn được yêu cầu giữ nguyên hiện trạng hồ sơ để phục vụ cho việc thẩm tra, xác minh.

Quy định nêu rõ Đoàn kiểm tra, giám sát phải ghi đầy đủ nhật ký hoạt động, lập và nộp hồ sơ lưu trữ chậm nhất sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày đoàn triển khai thông báo kết luận kiểm tra hoặc thông báo kết quả giám sát của Ủy ban đến đối tượng kiểm tra, giám sát.

Trưởng đoàn có trách nhiệm chấp hành sự chỉ đạo của Thường trực Ủy ban và Phó Chủ nhiệm Ủy ban chỉ đạo đoàn; chủ trì làm việc với các tổ chức và cá nhân liên quan.

Ngoài ra, Trưởng đoàn còn có quyền yêu cầu người được kiểm tra, giám sát đến cơ quan Ủy ban để giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan khi cần thiết; yêu cầu các tổ chức đảng triệu tập đảng viên dự hội nghị theo quy định.

[Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về sai phạm ở Đồng Nai, Đắk Lắk]

Trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu về các hành vi vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình kiểm tra, giám sát của các thành viên trong đoàn.

Khi phát hiện bản thân hoặc thành viên trong đoàn có quan hệ họ hàng với người được kiểm tra, giám sát hoặc có hành vi, việc làm trái quy định của Đảng, Nhà nước và Ủy ban, các thành viên phải chủ động báo cáo Trưởng đoàn và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ đạo đoàn.

Không được bao che cho tổ chức hoặc cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm

Về những việc Đoàn kiểm tra, giám sát không được làm, ngoài việc thực hiện không đúng, không đầy đủ các chỉ đạo, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy định rõ các đoàn không được đưa ra yêu cầu với người bị kiểm tra, giám sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan trái với quy định của Đảng, Nhà nước và Ủy ban.

Đoàn kiểm tra, giám sát không được nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất; tổ chức hoặc tham gia giao lưu với người được kiểm tra, giám sát và các bên có liên quan dưới mọi hình thức; gây khó khăn hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, công tâm, khách quan với tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát; sử dụng phương tiện, tài sản của tổ chức, cá nhân tại nơi đang kiểm tra, giám sát phục vụ nhu cầu cá nhân; hứa hẹn với đối tượng kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện yêu cầu, đề nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến đối tượng kiểm tra, giám sát trái quy định của Đảng, Nhà nước.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra cũng lưu ý các đoàn kiểm tra không được cản trở, can thiệp, tác động trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động kiểm tra, giám sát; tiết lộ hoặc cung cấp thông tin, tài liệu và nội dung kiểm tra, giám sát khi chưa có kết luận chính thức hoặc đã có kết luận chính thức nhưng chưa được phép công bố. Không được tiết lộ nội dung, kết quả làm việc với đối tượng kiểm tra, giám sát, tổ chức, cá nhân có liên quan đến cuộc kiểm tra, giám sát hoặc kết quả thẩm tra, xác minh cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.

Đoàn kiểm tra, giám sát không được bao che cho tổ chức hoặc cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm, có dấu hiệu hoặc hành vi vi phạm; áp đặt đối tượng kiểm tra, giám sát trả lời, trình bày sự việc theo ý muốn chủ quan của mình. Hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình tiến hành kiểm tra, giám sát không được làm mất, hư hỏng, biến dạng hoặc tiêu hủy.../.