Lao Cai chu trong phat trien “tam nong,” tai co cau nong nghiep hinh anh 1Đặc sản Mận Tam Hoa, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Hồng Ninh/Vietnam+)

Giai đoạn 2030-2045, Lào Cai tiếp tục khẳng định vai trò nông nghiệp, nông dân, nông thôn có tầm quan trọng rất lớn trong việc phát triển kinh tế-xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Lào Cai phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đến năm 2030 đạt trên 5%/năm; đến năm 2045, đạt trên 3,5%/năm. Giá trị sản phẩm/ha đất canh tác bình quân năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng; đến năm 2030, đạt 130 triệu đồng; đến năm 2045, đạt 200 triệu đồng.

Đến năm 2025, giá trị sản xuất hàng hóa các ngành hàng chủ lực chiếm khoảng 65% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Đến năm 2030 và các năm tiếp theo, giá trị sản xuất hàng hóa các ngành hàng chủ lực chiếm khoảng 80% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

Lào Cai cũng phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 3-5% trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm từ 6% trở lên; giảm hộ cận nghèo mỗi năm từ 2.000 hộ trở lên.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2025 phấn đấu đạt trên 35 triệu đồng/người/năm, đạt trên 45 triệu đồng vào năm 2030 và đạt trên 85 triệu đồng vào năm 2045. Tỷ lệ hộ nông dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98% năm 2025 và trên 98% vào các năm tiếp theo.

Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2030, toàn tỉnh có 112/127 xã đạt chuẩn nông thôn. Năm 2045, toàn tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

[Nghị quyết tam nông tạo đà phát triển nền nông nghiệp hiện đại]

Để thực hiện các mục tiêu đó, Lào Cai đề ra 8 nhóm giải pháp chủ yếu; trong đó, tập trung triển khai đề án tái cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp gắn với chiến lược phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn 2045; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm và thu nhập tại chỗ cho dân cư nông thôn.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị văn minh đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời, bảo tồn các giá trị văn hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng nông thô; duy trì và phát triển các xã, huyện đã hoàn thành nông thôn mới theo hướng đạt nông thôn mới nâng cao.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nông nghiệp được ví như "đũa thần" giúp "tam nông" ở Lào Cai chuyển mình cả về nhận thức, quy mô và trình độ sản xuất.

Nhờ đó, từ một địa phương thiếu lương thực, thực phẩm, đến nay, việc đảm bảo an ninh lương thực của Lào Cai đã được đáp ứng; trong đó sản xuất nông nghiệp đã và đang hướng vào chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo giá trị kinh tế cao.

Sản xuất nông nghiệp của Lào Cai liên tục được mùa, tổng sản lượng lương thực năm 2020 đạt 341.790 tấn, tăng 65% so với năm 2008. Giá trị sản phẩm thu hoạch/1ha canh tác năm 2020 đạt 80,1 triệu đồng, gấp 4,45 lần so với năm 2008.

Thu nhập người dân nông thôn từ 5,47 triệu đồng/người (năm 2008) lên 26,18 triệu đồng/người/năm (năm 2020), tăng 4,78 lần, vượt mục tiêu đề ra.

100% xã có đường giao thông đến trung tâm xã được rải nhựa và bêtông hóa, 50% thôn bản có đường ô tô đến trung tâm thôn, vượt 48% so với mục tiêu; 100% số xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã, 100% số xã có trạm y tế xã, trường học được kiến cố hoá và 100% thôn, bản có nhà văn hóa.

Tỷ lệ hộ nghèo đạt và vượt mục tiêu đề ra, bình quân hằng năm giảm trên 6%. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn năm 2008 là 30,3% giảm còn 10,06% vào năm 2020./.

(Vietnam+)