Ngày 27/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 174/QĐ-TTg giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ tiêu dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội năm 2011.

Theo đó, tổng số thu các quỹ bảo hiểm được giao chỉ tiêu trong năm nay là 95.567 tỷ đồng; trong đó, thu  bảo hiểm xã hội bắt buộc là 52.042 tỷ đồng, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện 150 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp 4.671 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế 26.704 tỷ đồng và tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính là 12.000 tỷ đồng.

Về chi, chỉ tiêu tổng số chi từ các quỹ bảo hiểm năm 2011 là hơn 69.688 tỷ đồng; số chi từ nguồn ngân sách trung ương là 1.731 tỷ đồng.

Trường hợp trong năm 2011, Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh dự toán thu, chi của Bảo hiểm xã hội Việt Nam./.