Nang cao hieu qua, doi moi cong tac dan van trong tinh hinh moi hinh anh 1Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 9/12, Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” đã diễn ra tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Thực hiện mục tiêu “nâng cao trách nhiệm, đổi mới cơ chế, phương thức, phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng bộ, thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị," trong 10 năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm điểm, đánh giá kết quả các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng về công tác dân vận.

Với vai trò tham mưu, ban hành các văn bản của Đảng về công tác dân vận, Ban Dân vận Trung ương tham mưu sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW và các văn bản liên quan đến công tác dân vận.

Các nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận được đổi mới, hướng về cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có tôn giáo, công tác dân tộc trong tình hình mới…

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất Quyết định 290-QĐ/TW góp phần quan trọng trong việc đổi mới công tác dân vận, tạo chuyển biến tích cực về trách nhiệm và công tác phối hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt với người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được tăng cường; từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, sức mạnh và hiệu quả công tác dân vận. Qua đó, công tác vận động, tuyên truyền tiếp tục chú trọng đổi mới, cuộc sống của nhân dân được quan tâm, tăng cường sự đồng thuận, phát huy quyền làm chủ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Các đại biểu đã nêu những hạn chế trong việc triển khai Quyết định số 290-QĐ/TW như: một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa thúc đẩy công tác phối hợp của hệ thống chính trị với công tác dân vận; một số nơi còn chưa coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân nên các chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân…

[Trưởng ban Dân vận TW: 'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công']

Đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, các đại biểu nêu rõ cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả của công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền gắn với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, tổ chức; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận.

Các đại biểu đề nghị tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng; gắn với công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục bổ sung thông tin của các cơ quan, tổ chức vào báo cáo; chú trọng bố cục văn bản theo hướng thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt trong các nội dung...; sớm trình báo cáo tổng kết đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết: "Sau 10 năm triển khai thực hiện, Quyết định 290-QĐ/TW đã góp phần nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, hội nghị thống nhất kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kết luận tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, sửa đổi Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị phù hợp với tình hình mới./.

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)