Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 11 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Việt Nam.

Hướng tới kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII sắp diễn ra, cùng nhìn lại một số dấu mốc trong các kỳ đại hội Đảng.