Nhiều sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ, công chức tại tỉnh Khánh Hòa

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, giai đoạn từ 1/1/2016 đến 30/6/2018, việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Khánh Hòa còn nhiều hạn chế, tồn tại.
Nhiều sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ, công chức tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn từ 1/1/2016 đến 30/6/2018, việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của địa phương này còn nhiều hạn chế, tồn tại.

Nhiều sai phạm trong bổ nhiệm

Tại thời điểm thanh tra, còn 3 công chức thiếu lý luận chính trị, 9 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, 5 công chức thiếu chứng chỉ tin học, 28 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 4 công chức thiếu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành; 12 công chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo nhưng giữ ngạch công chức thấp hơn so với tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; 2 công chức chưa đủ thời gian công tác trong ngành.

Ngoài ra, một số công chức còn thiếu chứng chỉ nghiệp vụ lãnh đạo cấp sở, phòng theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Một số trình tự bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như văn bản đề nghị về chủ trương, phê duyệt chủ trương, tờ trình bổ nhiệm, nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng trực tiếp.

Thời điểm thực hiện quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với một số công chức còn chậm so với quy định; 1 công chức đã hết thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng đơn vị chưa làm quy trình bổ nhiệm lại.

Về tiêu chuẩn ngạch, tại thời điểm thanh tra còn 17 công chức thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước; 50 công chức thiếu chứng chỉ ngoại ngữ; 14 công chức thiếu chứng chỉ tin học; 12 công chức thiếu chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành; 2 công chức lãnh đạo, quản lý giữ ngạch chưa phù hợp với vị trí việc làm.

Qua kiểm tra 37 hồ sơ cho thấy việc tuyển dụng công chức không qua thi được Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật, nhưng có 1 công chức tại thời điểm thanh tra chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi đối với 9 trường hợp theo Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển đối với người có bằng tiến sỹ, thạc sỹ loại khá, đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh.

Tuy nhiên, ngày 14/9/2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định hủy bỏ kết quả tuyển chọn công chức không qua thi đối với 9 trường hợp này, đồng thời Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành quyết định thu hồi quyết định tuyển dụng công chức của 8/9 trường hợp (1 trường hợp đã nghỉ việc từ ngày 1/7/2017).

Tại thời điểm thanh tra, các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh còn sử dụng 436 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

[Kiến nghị tỉnh Hưng Yên thực hiện đúng quy định về quản lý biên chế]

Tỉnh cũng thực hiện không đúng quy định khi giao 33 biên chế sự nghiệp (viên chức) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 1 cơ quan trưng tập 1 viên chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan hành chính; 3 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 6 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; việc tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 không đạt tỷ lệ theo kế hoạch.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành một số đề án, văn bản có nội dung không phù hợp quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ, công chức không qua thi tuyển đối với người có bằng tiến sỹ, thạc sỹ loại khá, đại học loại giỏi vào công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa; Đề án số 3517/ĐA-UBND thí điểm tăng cường cán bộ nguồn dự bị dài hạn của tỉnh về công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa để ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; Đề án tăng cường trí thức trẻ về công tác tại các xã giai đoạn 2014-2020, trong đó quy định tuyển chọn vào công chức cấp xã không qua thi đối với các trường hợp tốt nghiệp đại học chính quy trở lên và tốt nghiệp từ cao đẳng chính quy trở lên đối với trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số, có ngành học phù hợp với nhu cầu cần tăng cường của các xã, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh từ 5 năm trở lên để ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong đơn vị hành chính cấp xã.

Bên cạnh đó, còn có công văn số 14/UBND-TH ngày 4/1/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công văn số 2760/SNV-TCBC ngày 26/12/2016 của Sở Nội vụ cho phép một số cơ quan, tổ chức ký hợp đồng trong và ngoài chỉ tiêu biên chế…

Thu hồi quyết định tuyển dụng không đúng quy định

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó.

Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành, báo cáo cấp có thẩm quyền để cập nhật, sửa đổi và ban hành các văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

Tỉnh chấm dứt việc giao, sử dụng biên chế sự nghiệp (viên chức) và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, đảm bảo tỷ lệ theo quy định; điều chuyển số viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, tổ chức tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay; khẩn trương lập kế hoạch bồi dưỡng đối với các công chức còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch và yêu cầu hoàn thành trong thời gian nhất định.

Nếu quá thời hạn vẫn không đáp ứng đầy đủ thì bố trí, sắp xếp lại chức danh lãnh đạo, quản lý, xếp lại ngạch phù hợp; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh; thu hồi quyết định đối với những trường hợp được tuyển dụng không đúng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa xem xét thu hồi và chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thu hồi các quyết định bổ nhiệm đối với những trường hợp không đáp ứng về ngạch công chức; xếp lại ngạch của 2 công chức lãnh đạo, quản lý để phù hợp với vị trí việc làm; lập kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức theo quy định trước khi tiến hành bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý.

“Sau khi có kết quả tuyển dụng công chức năm 2018, chấm dứt việc sử dụng 436 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước,” Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu.

Cùng với đó, tỉnh cần thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại để xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục