Theo Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa được Thanh tra Bộ Nội vụ công bố, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế của tỉnh giai đoạn 2015-2021, dự kiến tinh giản biên chế công chức đến năm 2021 là 208 người/1.894 biên chế công chức, đạt 10,98%; năm 2016 và 2017 đã tinh giản được 69 biên chế công chức.

Tuy nhiên, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao 30 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp cho Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải từ những năm sau tái lập tỉnh để làm công tác thanh tra là không đúng quy định; có đơn vị sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để làm công việc văn thư, đánh máy, thủ quỹ.

Sở Nội vụ ban hành thông báo tuyển dụng công chức không đúng thẩm quyền

Năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức để tuyển dụng 234 công chức vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện trở lên.

Nhìn chung, việc thi tuyển công chức được thực hiện theo quy định nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt yêu cầu tuyển dụng chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp đối với một số vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện; yêu cầu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức loại hình đào tạo chính quy là không đúng quy định; việc Sở Nội vụ ban hành thông báo tuyển dụng công chức không đúng thẩm quyền.

Kết quả kiểm tra 28 hồ sơ được tiếp nhận không qua thi tuyển cho thấy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện đảm bảo về trình tự, thủ tục và thẩm quyền tuyển dụng theo quy định.

Tuy nhiên, trước khi tổ chức sát hạch, Hội đồng kiểm tra, sát hạch không báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về hình thức và nội dung sát hạch; trong số những trường hợp được tiếp nhận, có 9 trường hợp đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức nhưng trong hồ sơ còn thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Kiểm tra việc xét tuyển viên chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (năm 2015, 2017); Sở Y tế (năm 2017); Sở Kế hoạch và Đầu tư (năm 2017); Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm (năm 2017); Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu (năm 2017) và kiểm tra việc tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức đối với 10 trường hợp của 6 cơ quan, tổ chức hành chính (các Sở Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động), Đoàn thanh tra nhận thấy về cơ bản, các cơ quan, tổ chức hành chính đã thực hiện đảm bảo về trình tự, thủ tục, thẩm quyền được pháp luật quy định và hướng dẫn của Sở Nội vụ nhưng quá trình thực hiện, có cơ quan, tổ chức hành chính xây dựng và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại thời điểm tuyển dụng vượt số còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao.

Bên cạnh đó, một số cơ quan quy định điều kiện thí sinh đăng ký dự tuyển loại hình đào tạo chính quy và có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Hưng Yên là chưa phù hợp quy định...

Trong giai đoạn thanh tra (từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/5/2018), tổng số công chức và người lao động được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ các năm 2015, 2016, 2017 của tỉnh không vượt quá 10% theo quy định; công chức và người lao động được nâng lương trước thời hạn có thành tích trong công tác được cấp có thẩm quyền khen thưởng thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn phù hợp với cấp độ thành tích theo quy định.

Tuy nhiên, có một số cơ quan, tổ chức hành chính xác định cách tính chỉ tiêu để nâng lương trước thời hạn chưa phù hợp quy định.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra còn 2 phòng chuyên môn của Ủy ban Nhân dân cấp huyện có số lượng cấp phó mỗi phòng vượt 1 người. Qua kiểm tra 551 hồ sơ bổ nhiệm, trong đó 89 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 462 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức hành chính, có 2 công chức khi được bổ nhiệm lần đầu không đủ thời gian giữ chức vụ 5 năm; 27 công chức còn thiếu một hoặc một số điều kiện tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học. Thời điểm xem xét bổ nhiệm lại và thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với một số trường hợp còn chậm.

[Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận việc tinh giản biên chế còn chậm]

Hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa được triển khai và lưu giữ tại Sở Nội vụ; hồ sơ công chức của một số cơ quan, tổ chức hành chính còn lưu thiếu một trong các thành phần hồ sơ; nhiều cơ quan, tổ chức hành chính chưa thực hiện việc đăng ký quản lý hồ sơ công chức; chưa mở sổ giao nhận; sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ công chức; các cơ quan, tổ chức hành chính chưa thực hiện việc báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định.

Đến thời điểm ban hành kết luận thanh tra, còn 10 cơ quan, tổ chức sử dụng 28 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Chấn chỉnh kịp thời các vi phạm

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số luợng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế công chức đảm bảo tỷ lệ theo quy định pháp luật và kế hoạch đã đề ra; không thực hiện việc giao biên chế sự nghiệp để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; điều chuyển, sắp xếp các viên chức đang công tác trong cơ quan hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm đúng quy định.

Cùng với đó, tỉnh có biện pháp giải quyết dứt điểm 28 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; chấm dứt việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tỉnh rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, viên chức, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay; có kế hoạch cử công chức đi bồi dưỡng để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện; tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch công chức hiện giữ; sắp xếp, kiện toàn số lượng cấp phó các đơn vị đảm bảo theo đúng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị tỉnh thực hiện việc quản lý, lưu giữ hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các cơ quan, tổ chức hành chính rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên, đầy đủ các thành phần hồ sơ công chức, đặc biệt là văn bằng, chứng chỉ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức; thực hiện mở sổ đăng ký hồ sơ, sổ giao nhận, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ công chức; thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại trên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời./.
(TTXVN/Vietnam+)