Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo và lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về Thông tư hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Theo dự thảo Thông tư, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác cấp tỉnh, huyện, quận, thị xã, thành phố,…

Nội dung chi tiết phương án sử dụng đất phải thể hiện được hiện trạng quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đồng thời phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng đất và làm rõ những mặt được, hạn chế, nguyên nhân theo những nội dung chính như: Tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng; tổng diện tích, số lượng thửa đất đang quản lý, sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn.

Trong đó, nêu cụ thể diện tích đất sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất không sử dụng; diện tích đất có tranh chấp, lấn chiếm; diện tích đất sử dụng theo từng loại đất; hình thức sử dụng đất (thuê đất trả tiền hàng năm, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất không thu tiền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất); theo thời hạn sử dụng đất; diện tích đất sử dụng có giấy tờ pháp lý về đất đai (Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất), không có giấy tờ pháp lý về đất đai.

[Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đất, cắt cơn "sốt ảo" BĐS]

Đối chiếu diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng đề xuất phương án sử dụng đất đối với diện tích đất doanh nghiệp cổ phần hóa đề nghị giữ lại sử dụng phù hợp với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, phương án sử dụng đất theo quy định đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng (nếu có) của địa phương đã được phê duyệt và công bố; phù hợp với chiến lược phát triển,…

Ngoài ra, dự thảo cũng hướng dẫn cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt phương án sử dụng đất đối với diện tích đất được giữ lại tiếp tục sử dụng như: Tổng diện tích, số lượng thửa đất doanh nghiệp sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng; Diện tích, vị trí, loại đất, hình thức sử dụng, thời hạn sử dụng đất, giấy tờ pháp lý (nếu có) của từng thửa đất doanh nghiệp sau cổ phần hóa được tiếp tục sử dụng tại từng xã, phường, thị trấn; tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất.

Trường hợp doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt và không phải lập lại phương án sử dụng đất theo Thông tư này./.

 
Hùng Võ (Vietnam+)