Phấn đấu đến hết năm 2028, cả nước có 15 triệu công đoàn viên

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đặt mục tiêu đến hết nhiệm kỳ cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, 83% các tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể...

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 3/12 tại Hà Nội, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra phiên bế mạc. Tại đại hội, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Theo Nghị quyết, đại hội đề ra 10 chỉ tiêu phấn đấu, 3 khâu đột phá và thống nhất 5 nghị quyết, chương trình sẽ thực hiện trong thời gian tới. Trong 10 chỉ tiêu phấn đấu có 7 nhóm chỉ tiêu hàng năm và 3 chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Chỉ tiêu hàng năm gồm: 85% trở lên đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn; công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 85% công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Đại hội cũng thống nhất đặt chỉ tiêu hàng năm là 100% chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng với hình thức phù hợp; ít nhất 80% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 55% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; it nhất 80% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Hàng năm, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.

Đại hội thống nhất 3 nhóm chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ gồm: Cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; phấn đấu 90% trở lên số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu.

Về khâu đột phá, đại hội thống nhất 3 khâu đột phá gồm: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Trong nghiệm kỳ 2023-2028, 5 chương trình, Nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ được triển khai gồm: Nghị quyết đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033; Chương trình nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023 – 2028; Chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028; Chương trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục