[Photo] Đại hội XIII: Đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Đại hội XIII thành công tốt đẹp, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy ý chí, sức mạnh toàn dân tộc, sự thống nhất của "ý Đảng, lòng dân" đưa đất nước bước vào giai đoạn phá triển mới.
(TTXVN/Vietnam+)