Ngày 26/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 08/2011/QĐ-TTG về tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2009 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Theo Quyết định, tăng cường một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cho các xã thuộc huyện nghèo chưa bố trí đủ hai phó chủ tịch. Ủy ban Nhân dân xã được tăng cường một Phó Chủ tịch có năm thành viên gồm một Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch và hai ủy viên.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã được tăng cường thuộc biên chế Nhà nước nhưng không nằm trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Người được bố trí vào chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã được lựa chọn từ cán bộ, công chức tỉnh, huyện và từ trí thức trẻ tình nguyện là đối tượng của Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3 tới./.