Tại Quyết định số 140/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ.

Về nội dung của Đề án, Bộ Quốc phòng chủ trì biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương giúp Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc.

Nội dung tập huấn gồm đường lối, quan điểm của Đảng về dân quân tự vệ; Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

[Dân quân tự vệ có vai trò nòng cốt trong nền Quốc phòng toàn dân]

Các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật về dân quân tự vệ ở cấp xã (mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1 xã, phường, thị trấn).

Thời gian triển khai xây dựng mô hình điểm quý I năm 2021, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân điển hình ra diện rộng quý II năm 2022.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ ở cấp huyện vào quý I năm 2021, cấp tỉnh quý II năm 2021, các quân khu quý III năm 2021, Bộ Quốc phòng vào quý IV năm 2021.

Đồng thời, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác, trong đó, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội tăng cường nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ trong các chương trình chuyên mục có nội dung hợp lý; Đài Tiếng nói Việt Nam chú trọng tăng cường truyền thông pháp luật về dân quân tự vệ trong các chương trình có nội dung phù hợp; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội mở chuyên mục định kỳ tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ; Đài Phát thanh-Truyền hình cấp tỉnh mở chuyên mục pháp luật về dân quân tự vệ; Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã phát các tin, bài tuyên truyền phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ.../.

(TTXVN/Vietnam+)