Tieu ban Van kien DH Dang lam viec voi Ban Thuong vu Thanh uy Ha Noi hinh anh 1Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 27/4, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Cùng dự buổi làm việc có ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực

Báo cáo kết quả sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của thành phố Hà Nội cho rằng: Cương lĩnh sửa đổi, bổ sung năm 2011 đã thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, tư duy khoa học và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Đảng ta. Cương lĩnh tiếp tục củng cố thêm niềm tin trong Đảng và xã hội; định hướng, chỉ đạo và là động lực, là nguyên nhân quyết định những kết quả to lớn đã đạt được trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Thủ đô.

Sau gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng trong lĩnh vực kinh tế: kinh tế duy trì, tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm sau cao hơn năm trước: bình quân 3 năm 2016-2018 tăng 7,36% (giai đoạn 2011-2015 là 6,74%); dự kiến giai đoạn 2016-2020 tăng 7,37-7,45%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về phát triển văn hóa, xã hội, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ phát triển toàn diện, mạnh mẽ. Việc củng cố, xây dựng chính sách về văn hóa trên địa bàn thành phố luôn được chú trọng. Công tác giáo dục-đào tạo của Thủ đô có bước chuyển mạnh cả về quy mô, chất lượng theo hướng giáo dục toàn diện. Hoạt động khoa học đạt được những bước tiến đáng khích lệ trong việc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thành phố luôn bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quốc gia, quốc tế diễn ra trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội.

Về công tác đối ngoại, thành phố đã chủ động tổ chức nhiều hội nghị hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước, với Thủ đô và các thành phố của các nước trên thế giới, góp phần củng cố, tạo môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Đến nay, Hà Nội có quan hệ hợp tác với hơn 100 thành phố và Thủ đô trên thế giới...

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ kinh tế của thành phố phát triển toàn diện nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa những năm qua đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Hoạt động văn hóa-văn nghệ nhiều khâu còn chậm đổi mới. Việc xây dựng con người Hà Nội thanh lịch-văn minh dù đã tập trung chỉ đạo bằng nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Vẫn còn tình trạng khiếu kiện tập trung đông người, an ninh nông thôn, tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Một số quan hệ ngoại giao vẫn chưa đi vào chiều sâu, thực chất, nhất là trong thực hiện liên kết vùng...

Tieu ban Van kien DH Dang lam viec voi Ban Thuong vu Thanh uy Ha Noi hinh anh 2Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: TTXVN)

10 năm qua, Cương lĩnh đã cụ thể hóa bằng nhiều nghị quyết, chủ trương, chính sách cụ thể, tuy nhiên, Thành ủy Hà Nội nhận thấy trong bối cảnh trong nước và thế giới, yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cương lĩnh năm 2011 cần tiếp tục được đánh giá toàn diện, khách quan, trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Giải quyết tốt những thách thức của thành phố

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân thành phố Hà Nội qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tieu ban Van kien DH Dang lam viec voi Ban Thuong vu Thanh uy Ha Noi hinh anh 3Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. (Nguồn: hanoi.gov.vn)

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của thành phố được tiến hành nghiêm túc, đạt kết quả tích cực, toàn diện. Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả ba đột phá kinh tế, thực sự là thành phố đang vươn lên về mọi mặt. An ninh, quốc phòng được giữ vững, đây là điều đáng mừng bởi Hà Nội là thành phố đầu não của cả nước...

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương như sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp về phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ... bước đầu tạo những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, ông Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra những hạn chế của thành phố trên một số lĩnh vực, gợi mở những vấn đề Hà Nội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong những năm tới, để bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, thành phố Hà Nội cần phát triển nhanh hơn về lĩnh vực công nghệ cao, phải là nơi đi đầu về chỉ số cạnh tranh, giải quyết tốt vấn đề môi trường…, nếu không giải quyết tốt những vấn đề này sẽ là thách thức rất lớn đối với thành phố.

Ông Trần Quốc Vượng lưu ý Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cần bổ sung, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ, trong đó, cần nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng đầu.

“Phải chọn đúng người đứng đầu, bởi tất cả người đứng đầu nghiêm túc, công tác cán bộ sẽ được thực hiện nghiêm túc” – ông Trần Quốc Vượng nói.

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Vượng đề nghị báo cáo cần phân tích sâu hơn về việc xây dựng văn hóa, bởi đây là vấn đề hệ trọng, liên quan đến việc phát huy giá trị, bản sắc văn hóa của Thủ đô; làm rõ hơn các nội dung liên quan đến vấn đề cải cách tư pháp; quan hệ giữa Hà Nội với các cơ quan Trung ương; quan hệ giữa tổng thể của cả nước (quy hoạch, cấp phép) với Hà Nội…

Đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị của thành phố Hà Nội, tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII./.

Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)