Tinh gian bien che: Tranh xay ra tinh trang Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Làm thế nào để chọn lọc được những nhân lực tốt trong số 2,8 triệu cán bộ công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện tinh giản biên chế là điều dư luận hết sức quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết đề án tinh giản biên chế lần này có mục đích là tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Đề án nhằm chọn lựa được những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tinh giản biên chế sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc phục vụ nhân dân và cải cách chính sách tiền lương.

Yêu cầu đặt ra của việc tinh giản biên chế là tuyên truyền để thống nhất nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện, đảm bảo tính công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện, phân rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu trong việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Đề án gồm các cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập của cả hệ thống từ trung ương đến xã, phường, thị trấn. Đối tượng điều chỉnh của đề án gồm tất cả các cán bộ, công chức, viên chức từ trung ương đến các xã, phường, thị trấn.

Khi tiến hành triển khai Đề án, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu rất quan trọng trong việc quyết định tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Để tránh tính trạng "đánh trống bỏ dùi," tinh giản biên chế không thực chất như trước đây, Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình cho hay Đề án đã đề ra nhiều biện pháp để tổ chức thực hiện, trong đó có việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi tổ chức triển khai thực hiện; đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý biên chế theo hướng tập trung, thống nhất; đẩy mạnh và hoàn thành việc xác định vị trí việc làm để trên cơ sở đó bố trí số biên chế hợp lý cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trong thực hiện, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tiến hành tổ chức chỉ đạo thực hiện. Cùng với đó là tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ để sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đồng thời tinh giản biên chế đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Về tổ chức bộ máy, tập trung hoàn thiện thể chế, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cấu thành của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Về tinh giản biên chế, từ nay đến năm 2016 về cơ bản không tăng tổng biên chế. Trong quá trình thực hiện đề án thì chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số biên chế tinh giản và nghỉ hưu theo quy định.

Việc xây dựng, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo một cách hợp lý; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng thời tiến hành xã hội hóa một số lĩnh vực dịch vụ công - xem đây là khâu đột phá - là những giải pháp được đưa ra để Đề án có thể triển khai thành công.

Cũng theo Tư lệnh ngành nội vụ, để quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành như mục tiêu đã định, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát./.
Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)