Ngày 14/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg quy định về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia.

Quyết định này quy định chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào từ ngày 1/5/1975 đến ngày 31/12/1988 tại Lào và sang giúp Campuchia từ ngày 1/1/1979 đến ngày 31/8/1989 tại Campuchia.

Đối tượng được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định này là những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị- xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo yêu cầu của bạn và những người đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia gồm: người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 1/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia; người đang làm công tác hoặc nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, thôi việc.

Quyết định quy định chế độ trợ cấp một lần, theo đó, đối tượng có thời gian làm việc thực tế tại Lào và Campuchia từ đủ 12 tháng trở lên (kể cả cộng dồn) được hưởng trợ cấp một lần, cứ 1 năm (đủ 12 tháng) được trợ cấp là 3 triệu đồng, nhưng tối đa không quá 36 triệu đồng. Khi tính thời gian hưởng trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng 1/2 năm. Nguồn kinh phí chi trả chế độ quy định tại Quyết định này do ngân sách trung ương bảo đảm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014. Khoản 7, Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 1/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào, Campuchia hết hiệu lực thi hành từ ngày Quyết định này có hiệu lực./.