Lễ Tễ Xã Tắc là một trong những nghi lễ Cung đình tiêu biểu, là nét văn hóa điển hình cho nền văn minh lúa nước của Việt Nam.

Từ thời Đinh, Lý, Trần, Lê đến thời Nguyễn đều lập đàn Xã Tắc và tổ chức Lễ Tế Xã Tắc hàng năm, vào tháng Hai và tháng Tám Âm lịch để cầu cho “quốc thái dân an,” mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân no ấm.

Trải qua thời gian cùng các biến động lịch sử, chỉ duy nhất tại cố đô Huế hiện nay còn bảo tồn được đàn tế Xã Tắc bên trong Kinh thành Huế.

Được phục dựng từ năm 2008, dựa theo các nghi thức truyền thống, và điều chỉnh theo hướng tinh gọn, vừa trang trọng vừa phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Lễ tế gồm các lễ: Lễ rửa tay tẩy trần, Lễ dâng hương, Lễ rước thần đến dự, Lễ dâng ngọc trắng, đọc chúc văn, dâng rượu, hưởng lộc, hạ cỗ, đưa tiễn thần, đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị.

Sau Lễ tế, nhân dân và du khách tiến lên đàn thắp hương cầu nguyện.

Lễ Tế Xã Tắc, là hoạt động bảo tồn một nghi lễ tâm linh truyền thống, đồng thời tôn vinh cây lúa nước cũng như nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam./.