Với mục tiêu xây dựng Khu du lịch quốc gia Tân Trào trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng hàng đầu của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và cả nước, tỉnh Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào đến năm 2030. Đây là cơ hội để địa phương tập trung phát triển du lịch, đồng thời bảo tồn, tôn tạo các di tích, nâng cao đời sống nhân dân trên quê hương cách mạng./.