Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm dừng việc tiếp công dân từ ngày 10/1/2011 đến hết ngày 21/1/2011.

Nội dung này được Thanh tra Chính phủ đưa ra trong thông báo ngày 10/1.

Theo thông báo, việc dừng tiếp công dân trong khoảng thời gian trên được thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 31/VPCP-KNTN ngày 8/1/2011.

Thông báo cũng nêu rõ để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, yêu cầu Ủy ban Nhân dân các địa phương tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại địa bàn./.