Bác Hồ với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng CNXH ở miền Bắc

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng.
(TTXVN/Vietnam+)