Be mac Dai hoi dai bieu Dang bo Quan doi lan thu XI nhiem ky 2020-2025 hinh anh 1Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã tiến hành phiên bế mạc.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu

Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương khóa X; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động xây dựng Quân đội đến năm 2025, trong đó, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại.

Đại hội thống nhất cao với dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Các văn kiện được xây dựng công phu, đã tiếp thu ý kiến đóng góp hợp lý, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; bố cục chặt chẽ, khoa học, nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận, thực tiễn phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước.

[Đảng bộ Quân đội bầu 43 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc]

Các nhận định, đánh giá tổng quát làm nổi bật sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong quá trình vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, tạo dấu ấn nổi bật, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Đại hội mong muốn Bộ Chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; chỉ đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tích cực phối hợp với cấp ủy đảng các cấp trong Quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường mối đoàn kết quân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc; xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; quan tâm giúp đỡ để xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới.

Với 100% đại biểu tán thành, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; xác định 7 mục tiêu trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong 5 năm tiếp theo.

Be mac Dai hoi dai bieu Dang bo Quan doi lan thu XI nhiem ky 2020-2025 hinh anh 2Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại hội nhất trí dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI với 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; giao Quân ủy Trung ương bổ sung, hoàn chỉnh, triển khai thực hiện.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa và các kế hoạch công tác để triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn.

Đại hội tán thành và thông qua Báo cáo Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Từ kinh nghiệm thực tiễn của nhiệm kỳ qua, Quân ủy Trung ương khóa mới cần tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích đã đạt được, đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu 43 đồng chí cùng 18 đồng chí đại biểu đương nhiên, thay mặt cho Đảng bộ Quân đội dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tăng cường đoàn kết trong Đảng bộ, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và toàn quân, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh thành công của Đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự đóng góp công sức, trí tuệ của toàn quân; đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.

Be mac Dai hoi dai bieu Dang bo Quan doi lan thu XI nhiem ky 2020-2025 hinh anh 3Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng và các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân cả nước đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, dành tình cảm thân thiết đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại hội biểu dương, cảm ơn cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn quân, trong nhiều tháng qua đã tổ chức tốt các hoạt động thi đua, lập nhiều thành tích, qua đó cổ vũ, động viên và góp phần vào thành công của Đại hội.

Phấn khởi, tự hào với những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, song Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý: “Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác. Với tinh thần trách nhiệm cao, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, nhìn thẳng sự thật, thời gian tới, Đảng bộ và toàn quân cần tập trung mọi nỗ lực khắc phục cho được những mặt còn hạn chế, yếu kém mà Đại hội đã chỉ ra.”

Từ phương hướng, mục tiêu Đại hội đã xác định, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vào cuộc sống.

Đảng bộ và toàn quân tăng cường đoàn kết trong nội bộ, gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ gìn, bồi đắp, phát huy tốt phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ,” coi đây là danh dự thiêng liêng, cũng là cội nguồn sức mạnh để toàn quân thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới, như lời căn dặn, chỉ thị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội.

Bày tỏ tin tưởng kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI sẽ góp phần vào thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng; là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn quân nỗ lực phấn đấu vươn lên, thay mặt Đảng bộ Quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: “Đại hội xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nguyện đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

 
Hiền Hạnh (TTXVN/Vietnam+)