Khách hàng giao dịch tại BIDV. (Nguồn: BIDV)

Xung quanh việc chia cổ tức năm 2015, chiều ngày 10/6, lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết ngân hàng này đã thực hiện đúng, đầy đủ trình tự thủ tục trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Trước đó, Bộ Tài chính đã đề nghị người đại diện phần vốn Nhà nước tại BIDV, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) biểu quyết chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt và nộp toàn bộ số cổ tức được chia vào ngân sách Nhà nước.

[Bộ Tài chính đề nghị BIDV, Vietinbank chia cổ tức tiền mặt]

Cụ thể, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các doanh nghiệp cổ phần phải tiến hành Đại hội cổ đông trong thời hạn 4 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Theo đó, ngày 25/02/2016, BIDV đã có Nghị quyết số 453/NQ-BIDV thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 24/4/2016.

Theo lý giải của BIDV, quy định tại Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và Quyết định số 931/QĐ-NHNN ngày 15/05/2014 về Quy chế người đại diện vốn Nhà nước tại ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn Nhà nước có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kèm hồ sơ, tài liệu liên quan ít nhất trước 15 ngày làm việc trước ngày Đại hội đồng cổ đông để Ngân hàng Nhà nước có ý kiến bằng văn bản về một số nội dung như Phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức được trả; thời hạn và thủ tục trả cổ tức,….

Ngày 04/3/2016, BIDV đã có Công văn số 541/BIDV-TKHĐQT gửi Ngân hàng Nhà nước báo cáo tài liệu thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016, trong đó có phương án chi trả cổ tức 2015. Thời điểm này trước gần 50 ngày so với ngày dự kiến tổ chức Đại hội.

Tiếp theo, BIDV liên tiếp có các văn bản giải trình, bổ sung các nội dung tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông 2016 theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước. Ngày 21/4, BIDV tiếp tục có công văn hỏa tốc số 1100/BIDV-TKHĐQT, trong đó đề xuất BIDV được phép “tổ chức Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở các dự thảo tài liệu đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước. BIDV sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu khi nhận được ý kiến chính thức của Ngân hàng Nhà nước.” 

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 2874/NHNN-TTGSNH về việc BIDV xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước về một số nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Theo đó, về Dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2015, về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016; phương án tăng vốn điều lệ năm 2016, “Ngân hàng Nhà nước sẽ có ý kiến cụ thể đối với đề nghị của BIDV sau khi Bộ Tài chính có ý kiến về các nội dung liên quan”.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2e Điều 136 Luật doanh nghiệp, “mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại” là nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua. Vì vậy, ngày 22/4, BIDV đã có văn bản 1151/BIDV-TKHĐQT báo cáo rõ: “Về dự thảo Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận và Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ, do Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước chưa có ý kiến, BIDV sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở các dự thảo đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước và sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu khi nhận được ý kiến chính thức của Ngân hàng Nhà nước như BIDV đã báo cáo, đề xuất tại văn bản 1100/BIDV-TKHĐQT ngày 21/04/2016.”

“Như vậy, về trình tự thủ tục phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 tại Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2016, BIDV đã thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành,” lãnh đạo BIDV ​khẳng định.

Riêng nội dung Dự thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016 và phương án tăng vốn điều lệ năm 2016, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị BIDV thực hiện điều chỉnh phương án theo phê duyệt chính thức cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

“Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phương án chi trả cổ tức là quyết định “có điều kiện” và ủy quyền cho Hội đồng quản trị BIDV thực hiện điều chỉnh phương án chi trả cổ tức theo quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,” thông cáo BIDV cho biết.

Để khẩn trương triển khai các biện pháp nâng cao năng lực tài chính theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ, ngày 8/6, BIDV đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc tháo gỡ khó khăn đối với giải pháp tăng vốn điều lệ của BIDV.

“Tăng năng lực tài chính ngân hàng vừa là giải pháp thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống ngân hàng vừa trực tiếp tác động đến khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2016 và những năm tiếp theo,” lãnh đạo BIDV nhấn mạnh./.