Ngày 20/6, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn đồng ý hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất sản xuất để thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La, với tổng diện tích đất sản xuất được hỗ trợ là 28.620ha; mức hỗ trợ bình quân là 48 triệu đồng/ha.

Cụ thể, tổng diện tích đất sản xuất được hỗ trợ là 28.620ha, trong đó, hỗ trợ đất sản xuất cho hộ tái định cư được giao đất sản xuất tại điểm tái định cư ít hơn diện tích đất sản xuất bị thu hồi tại nơi đi (chênh lệch diện tích đất bị thu hồi so với diện tích đất được giao tại điểm tái định cư) là 13.240ha. Đồng thời, hỗ trợ đất sản xuất của hộ không phải di chuyển và hộ sở tại bị thu hồi đất là 15.380ha.

Mức hỗ trợ bình quân là 48 triệu đồng/ha; tổng nhu cầu vốn hỗ trợ là 1.373,760 tỷ đồng. Nguồn vốn hỗ trợ sử dụng từ nguồn vốn dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La có trách nhiệm xác định diện tích đất thực tế được hỗ trợ cho từng đối tượng để quy định hỗ trợ cụ thể.

Trường hợp diện tích đất xác định cho từng đối tượng nhỏ hơn diện tích đất nêu trên thì hỗ trợ theo diện tích xác định thực tế; nếu lớn hơn Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ phần diện tích chêch lệch tăng thêm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng, diện tích đất sản xuất được hỗ trợ; sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục tiêu, đối tượng và theo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư dự án, các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ tái định cư; hoàn thành toàn bộ công tác thanh, quyết toán chi phí bồi thường về đất trong năm 2013.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu vốn hỗ trợ vào tổng mức đầu tư điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

(TTXVN)