Hoan thanh vuot muc chi tieu giam bien che cong chuc, vien chuc hinh anh 1Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 12/1, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, với phương châm hành động “Kỷ cương, gương mẫu, đoàn kết, tinh thông, sáng tạo, hiệu quả,” Bộ, ngành Nội vụ đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao trong năm 2021.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, năm 2021, điểm nổi bật là Bộ đã tập trung xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện một cách khẩn trương, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực ngành; chủ động, tích cực tham mưu xây dựng nhằm hoàn thiện thể chế trên lĩnh vực tổ chức nhà nước theo hướng đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và Nhà nước; tập trung rà soát, khắc phục, tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và xu thế phát triển, góp phần đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, nhất là quản lý phát triển, quản lý xã hội của nền hành chính nhà nước.

Bộ Nội vụ đã tham mưu và phối hợp chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, mà trọng tâm là rà soát, sắp xếp các tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục cơ cấu, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120 của Chính phủ.

Qua đó, năm 2021 toàn ngành Nội vụ đã thực hiện tinh gọn đầu mối, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2017-2021 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Chú trọng cải cách chế độ công vụ, công chức, năm 2021, ngành Nội vụ đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; rà soát xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; đổi mới thực chất quản lý công chức, viên chức, đề xuất cắt giảm chứng chỉ trong tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; thẩm định, tham mưu chặt chẽ, đúng quy định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ chủ động, phối hợp, tham mưu cho Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu kiện toàn kịp thời các chức danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bảo đảm chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

[Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương ngân sách]

Bộ tích cực đồng hành với các địa phương thực hiện và hoàn thành mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời phối hợp tổ chức thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm nâng cấp, thành lập, điều chỉnh đô thị địa phương.

Bộ chủ động tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nhất là cải cách thủ tục hành chính từ Trung ương đến địa phương được cải thiện rõ rệt gắn với đẩy mạnh Chính phủ điện tử, thúc đẩy Chính phủ số, chính quyền số, tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính nhà nước.

Hoan thanh vuot muc chi tieu giam bien che cong chuc, vien chuc hinh anh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các mặt công tác: thi đua-khen thưởng, tôn giáo, văn thư-lưu trữ, quản lý tổ chức hội, quỹ và các hoạt động của ngành bảo đảm linh hoạt, thích ứng trong phòng, chống đại dịch COVID-19.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã chủ động, quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần thay đổi nhận thức và phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và toàn ngành.

Đánh giá về những điểm nhấn của Bộ và ngành Nội vụ trong năm qua, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, điểm đáng chú ý là đã hoàn thiện hệ thống thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước liên quan đến lĩnh vực Nội vụ; đề xuất khen thưởng kịp thời lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương đánh giá cao Bộ Nội vụ đã hướng dẫn công tác bầu cử kịp thời, sát tình hình, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt là Bộ đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đề xuất bỏ nhiều loại văn bằng, chứng chỉ, đây là vấn đề tồn tại đã lâu, cho đến nay mới thực hiện được.

Theo báo cáo, năm 2021, Bộ Nội vụ đã chủ trì xây dựng 3 dự án luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội 12 nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 8 nghị định, 3 nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 quyết định, 4 chỉ thị và 1 công điện; ban hành theo thẩm quyền 6 thông tư, 4 văn bản hợp nhất.

Về tổ chức bộ máy và biên chế, ngành Nội vụ thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở xác định vị trí việc làm, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Đây là lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế (10%) mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW. Cụ thể, tính đến hết năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%; biên chế sự nghiệp giảm 11,67%; cán bộ, công chức cấp xã giảm 8,94%; số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố giảm 49,25% so với năm 2015.

Tổng số biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã) hiện nay là 247.722 biên chế.

Riêng năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và tương đương có 1.173 sở, giảm 07 tổ chức; tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở có 8.122, giảm 1.648 tổ chức (giảm 1.440 phòng thuộc sở, giảm 208 chi cục thuộc sở); cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện có 8.490 phòng, giảm 451 phòng. Tính đến hết năm 2021, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm được 12,35% so với năm 2015.

Bộ Nội vụ đã chủ động, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kịp thời đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương để bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp theo yêu cầu của Quốc hội.

Về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, đơn giản về thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đội ngũ công chức, viên chức.

Đáng chú ý là Bộ đã tham mưu, đề xuất bỏ chứng chỉ ngoại ngữ của 74 ngạch công chức và 155 chức danh nghề nghiệp viên chức; bỏ chứng chỉ tin học của 74 ngạch công chức và 142 chức danh nghề nghiệp viên chức; giảm 17 chứng chỉ. Thực hiện phân cấp triệt để trong việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; xây dựng ngân hàng câu hỏi, đáp án môn kiến thức chung để cung cấp cho các bộ, ngành, địa phương tổ chức./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)