Hoi nghi truc toan quoc tuyen quan triet Quy dinh so 57-QD/TW hinh anh 1Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.(Nguồn: thanhphohaiphong.gov.vn)

Ngày 16/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị (Quy định 57-QĐ/TW).

Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Nhấn mạnh công tác đào tạo lý luận chính trị là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ, ông Hoàng Đăng Quang nêu rõ đây là lần đầu tiên trong lịch sử công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Ban Bí thư ban hành Quy định, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc cụ thể hóa, đảm bảo sự đồng bộ công tác đào tạo lý luận chính trị với việc đổi mới công tác cán bộ của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và phù hợp với tình hình mới.

Quy định có nhiều điểm mới, cụ thể, đồng bộ, xác định rõ đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo lý luận chính trị ở từng cấp, tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác đào tạo lý luận chính trị. Mục đích của Hội nghị này để thống nhất việc lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác đào tạo lý luận chính trị ở cả 3 cấp (sơ cấp, trung cấp, cao cấp). Việc quán triệt nội dung Quy định sẽ tạo sự thống nhất về mặt nhận thức, quan điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu về chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng.

Sáu điểm đột phá của Quy định 57-QĐ/TW

Quy định 57-QĐ/TW gồm 4 Chương, 12 Điều với nhiều điểm mới, đột phá về đào tạo lý luận chính trị, trong đó nêu rõ đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo lý luận chính trị; phân cấp nhiệm vụ đào tạo; thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo lý luận chính trị.

Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc Ban Tổ chức Trung ương Vũ Thanh Sơn nêu 6 điểm mới mang tính đột phá của Quy định 57-QĐ/TW. Lần đầu tiên, Ban Bí thư ban hành quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng với công tác này trong tình hình mới. Trước đây, các nội dung liên quan đến đào tạo lý luận chính trị được quy định tản mạn ở nhiều văn bản, chưa thống nhất, đồng bộ; thẩm quyền ban hành chỉ ở cấp ban, chứ chưa phải cấp Ban Bí thư như Quy định 57-QĐ/TW.

[Chú trọng nguồn nhân lực cho chuyên ngành khoa học lý luận chính trị]

Thứ hai, Quy định 57-QĐ/TW đã mang tính hệ thống, tổng hợp khi bao quát đủ 3 cấp học lý luận chính trị từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp, tạo sự liên thông, mang tính kế thừa cao, tránh được sự trùng lắp, chồng chéo giữa các cơ quan về việc đào tạo lý luận chính trị trước đây.

Thứ ba, xác định rõ, cụ thể, mạch lạc từng loại đối tượng tham gia 3 cấp học trong đó có quy định riêng đối tượng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; bổ sung thêm một số đối tượng phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Thứ tư, xác định rõ việc phân cấp đào tạo lý luận chính trị đối với các cơ sở đào tạo, các cơ quan liên quan.

Thứ năm xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm các bên liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo lý luận chính trị từ sơ cấp, trung cấp đến cao cấp.

Và cuối cùng là xác định rõ lộ trình cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc các ban, bộ, ngành (11 cơ sở) để dừng đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Ông Vũ Thanh Sơn cũng nhấn mạnh Điều 3 của Quy định 57-QĐ/TW đã giải thích từ ngữ về đào tạo lý luận chính trị (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) thể hiện sự chuẩn mực, thống nhất trong việc triển khai thực hiện Quy định.

Các đại biểu tham dự tại nhiều điểm cầu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến và kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương giải đáp, hướng dẫn một số nội dung cụ thể trong việc triển khai thực hiện Quy định 57-QĐ/TW. Về cơ bản, các cơ quan, đơn vị đều thống nhất cao với các nội dung của Quy định 57-QĐ/TW và thể hiện quyết tâm chính trị trong việc triển khai công tác đào tạo lý luận chính trị trong thời gian tới.

Đổi mới tư duy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có một vai trò rất quan trọng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, Ban Bí thư Trung ương khóa XIII đã sớm ban hành Quy định 57-QĐ/TW, thể hiện sự đổi mới tư duy của Đảng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thời gian qua, quy định về đào tạo lý luận chính trị do nhiều cơ quan ban hành, chưa có sự liên thông, phối hợp chặt chẽ; một số nội dung chưa sát thực tiễn; chưa gắn việc đào tạo lý luận chính trị với tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chưa tạo sự đồng bộ giữa công tác đào tạo với công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ.

Đặc biệt, vấn đề phân cấp đào tạo lý luận chính trị còn rất nhiều hạn chế, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn thiếu tính dài hạn, chiến lược; nội dung chương trình học có mặt chậm đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra. Bởi vậy, xảy ra tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị, thích học tại chức, ngại học tập trung và học mang tính chất đối phó còn nhiều.

Quy định 57-QĐ/TW đã xác định rất rõ về vấn đề đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, gắn công tác đào tạo với công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, phân cấp, quản lý cán bộ. Ngoài ra, Quy định nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đào tạo lý luận chính trị từ sơ cấp đến cao cấp.

Trong việc tổ chức thực hiện Quy định, Ban Tổ chức Trung ương sẽ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện Quy định.

Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng về chính trị, tư tưởng trong chương trình đào tạo lý luận chính trị, thẩm định nội dung các chương trình đào tạo ở cả 3 cấp.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện kế hoạch tổ chức và quản lý đào tạo, tập huấn đội ngũ giảng viên trực tiếp đào tạo lý luận chính trị; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nội dung, chương trình, biên soạn giáo trình và thời gian đào tạo lý luận chính trị và hướng dẫn thống nhất việc thực hiện nội dung chương trình theo định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII.

Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Quy định theo thẩm quyền; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, bài bản; cử cán bộ đi học đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

Các học viện, trường, trung tâm được giao nhiệm vụ đào tạo lý luận chính trị thực hiện đúng Quy định; chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế và tổ chức, quản lý đào tạo bài bản, khoa học; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)