“Dân vận là vận động, tạo sự đồng thuận, tham gia, đóng góp của nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, làm tốt trách nhiệm với nhân dân là làm tốt công tác dân vận. Mỗi người một chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng mục tiêu cuối cùng hướng đến cuộc sống của người dân, tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân với Đảng, Nhà nước, có nghĩa tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã khẳng định như vậy tại Hội nghị Trưởng ban dân vận toàn quốc và triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2020 tổ chức chiều 8/1, tại Hà Nội.

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Đánh giá công tác dân vận năm 2019, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang cho biết, các cấp ủy Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận.

Các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân. Các cơ quan nhà nước cần quan tâm hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Chính quyền các cấp cần đẩy mạnh thực hiện nội dung của “Năm dân vận chính quyền” 2019; quan tâm phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, tăng cường đối ngoại, cải thiện, nâng cao cuộc sống của nhân dân.

[Tập trung làm tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân]

Đồng thời, các cơ quan cần đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại, tập trung giải quyết vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát triển tổ chức, thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn trong tình hình mới.

“Những kết quả tích cực trên góp phần tạo đồng thuận xã hội, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân,” đồng chí Bùi Tuấn Quang nhấn mạnh.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương nêu lên một số hạn chế trong công tác dân vận năm 2019 như công tác nắm tình hình nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu tình hình mới; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng chưa được chú trọng; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ còn hạn chế; một số nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận chưa đạt kết quả thực chất, còn hình thức; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; cải cách hành chính chưa hiệu quả; công tác xây dựng, phát triển tổ chức, đoàn viên, hội viên trong khu vực doanh nghiệp tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài, vùng đồng bào có tôn giáo còn khó khăn…

Triển khai “Năm dân vận khéo” 2020

Với nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết, chủ đề năm 2020 là "Năm dân vận khéo" nhằm đẩy mạnh dân vận khéo trong hệ thống chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tập trung vào các nhiệm vụ như tham mưu với Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị,” tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện quyết định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bên cạnh đó, năm 2020 chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình "dân vận khéo" được nhân dân đánh giá cao, có sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội về công tác xây dựng Đảng, nhà nước; tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân để tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Các cấp dân vận cần chú trọng đẩy mạnh thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo cũng như vận động người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết, công tác dân vận cần chú trọng đổi mới cách thức nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân; tham mưu cho Đảng, Nhà nước các giải pháp giải quyết vấn đề phức tạp nảy sinh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động các tầng lớp nhân dân hướng về cơ sở…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, kết quả công tác dân vận năm 2019 đạt được là thành tựu chung của cả hệ thống chính trị, trong đó gắn liền với công tác xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; sắp xếp bộ máy phù hợp, bố trí cán bộ, đảng viên làm việc đúng mực với nhân dân; nâng cao nhận thức hoạt động của Đảng…

Bên cạnh công tác xây dựng đảng, công tác dân vận gắn liền với các cơ quan nhà nước, chính quyền với những thành tựu về kết quả kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động tổ chức thực thi chính sách; tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại kéo dài; bồi dưỡng đạo đức đội ngũ cán bộ chính quyền; cải cách hành chính, tổ chức bộ máy tinh gọn…

Nhấn mạnh trách nhiệm, chủ thể trong công tác dân vận, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: “Dân vận là vận động, tạo sự đồng thuận, tham gia, đóng góp của nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng Đảng trong sạch. Làm tốt trách nhiệm với nhân dân là làm tốt công tác dân vận. Mỗi người một chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng mục tiêu cuối cùng hướng đến cuộc sống của người dân, tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân với Đảng, Nhà nước có nghĩa tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu, công tác dân vận tiếp tục phát triển vững mạnh trên tinh thần đây là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. “Công tác dân vận không có nhân dân không thể thành công được,” đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Do đó, công tác dân vận cần tập trung phát huy quyền làm chủ, quan tâm lợi ích hợp pháp chính đáng và đời sống của nhân dân; gắn liền công tác xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tiếp tục thể chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Liên quan đến công tác dân vận năm 2020 với chủ đề “Năm dân vận khéo,” Trưởng ban Dân vận Trung ương yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng, toàn bộ hệ thống chính trị nói chung cần làm tốt nhiệm vụ chính trị để người dân đồng thuận, ủng hộ, có niềm tin vào Đảng và hệ thống chính trị; cần lựa chọn những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong công tác “dân vận khéo” để lan tỏa, tuyên dương, tạo sự thống nhất, đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, công tác dân vận năm 2020 sẽ tập trung vào nhiệm vụ nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân; lấy ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác dân vận các cấp./.

Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)