Giao dịch tại MB. (Nguồn: MB)

Ngày 31/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tăng vốn điều lệ từ 18.155 tỷ đồng lên 21.605 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông của MB thông qua.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu MB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, MB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước.

[MB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 6.800 tỷ đồng, tăng 47%]

Văn bản này này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông MB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Năm 2018, tổng tài sản ngân hàng dự kiến tăng khoảng 11%, đạt 347.600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 47% so với năm 2017, đạt 6.800 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận riêng của ngân hàng là 6.500 tỷ đồng./.