[Photo] Thực hành Then trở thành di sản văn hóa phi vật thể thế giới

Tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 lần thứ 14 của UNESCO, di sản "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" được công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
(Vietnam+)