Quan triet, trien khai Nghi quyet TW 8 toi can bo chu chot cua TTXVN hinh anh 1

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 6/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) tới cán bộ chủ chốt của cơ quan.

Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt của Thông tấn xã Việt Nam đã được nghe giới thiệu khái quát nội dung về Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Tại Hội nghị Trung ương 8, Trung ương đã thông qua Quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương;” Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác.

Ngày 25/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương."

Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương ban hành một quy định, trong đó đề cập cụ thể trách nhiệm nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nội dung cơ bản của Quy định gồm 4 điều được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy định 101-QÐ/TW (về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp) và Quy định 55-QĐ/TW (về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên) có tham chiếu các tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ được đề cập trong các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, nhất là Quy định số 90 - QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Nội dung nêu gương được khát quát thành 8 điểm xây và 8 điểm chống, được phản ánh trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ.

Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát: "Đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển."

Các nghị quyết, quy định, kết luận lần này là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh.

Hội nghị cũng quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế-xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thống nhất rất cao việc giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội (khóa XIV); bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XII) là đồng chí Võ Thái Nguyên và đồng chí Trần Đức Thắng...

Sau Hội nghị này, các đảng ủy cơ sở, chi ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tới toàn thể đảng viên của đảng bộ, chi bộ, hoàn thành trước ngày 10/1/2019.

Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng ủy Thống tấn xã Việt Nam, các đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị (từ Bí thư Chi bộ, vụ trưởng và tương đương trở lên) xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, hoàn thành trước ngày 30/1/2019./.

Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)