Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận ở các cơ quan TW

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan TW tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị cần gắn liền với nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận ở các cơ quan TW ảnh 1Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 6/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.”

Dự hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối.

Theo báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ngay sau khi Nghị quyết số 25 và Kết luận số 43 được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp đặc thù từng cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể.

Chính vì vậy, công tác dân vận của Đảng bộ Khối trong 10 năm qua đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ dân vận; đồng thời chấn chỉnh phương thức, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ; cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân.

Công tác tham mưu ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ngày càng đáp ứng mong đợi của nhân dân, góp phần quan trọng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ của Nhà nước; tăng cường quan hệ đoàn kết thống nhất trong cơ quan, tổ chức, góp phần quan trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị ở Trung ương.

[Tăng cường giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối]

Cùng với những kết quả đạt được, sự phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa cấp ủy và lãnh đạo chính quyền còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng của quần chúng; chậm đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng trong tình hình mới; việc bố trí, sắp xếp tổ chức, cán bộ, năng lực của cán bộ làm công tác dân vận chưa ngang tầm nhiệm vụ...

Các đại biểu đại diện cấp ủy đơn vị trực thuộc chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác dân vận. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết song song kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, thông qua công tác dân vận, toàn ngành Ngân hàng chủ động thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, thu nhập, trợ giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các hoạt động này đã bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân như giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và tiếp cận thông tin, tiện ích ngân hàng... Nổi bật là các hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Nhiều năm liên tục, ngành Ngân hàng luôn dẫn đầu Khối các bộ, ngành Trung ương về công tác an sinh xã hội... góp phần tích cực cùng Đảng, Nhà nước trong nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, tri ân người có công và hỗ trợ các địa phương trên mọi miền Tổ quốc phát triển kinh tế-xã hội.

Đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối đẩy mạnh công tác dân vận ở cơ quan Nhà nước, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, làm tốt nhiệm vụ trên ba trọng tâm: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và chất lượng tham mưu; sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức công vụ.

Trong đó, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng phù hợp với thực tiễn và đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối phối hợp Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.”

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận ở các cơ quan TW ảnh 2Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị cần gắn liền với nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng. Nội dung công tác dân vận xuất phát từ nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đảng bộ, từng cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; lấy hiệu quả công việc, chất lượng tham mưu chủ trương, chính sách, sự hài lòng của nhân dân, của cán bộ, công chức trong cơ quan làm thước đo để đánh giá hiệu quả của công tác dân vận, đánh giá cán bộ, tổ chức trong các cơ quan Trung ương.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị các cấp ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, định hướng hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội, chú trọng hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên. 

Các cấp ủy trực thuộc chủ động phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia giám sát, phản biện xã hội, tích cực góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; giáo dục, vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên thực hành đạo đức công vụ, có ý thức trách nhiệm cao trong tham mưu chủ trương, chính sách hợp lòng dân.

Các cấp ủy đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, nhân rộng các mô hình, điển hình; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh, tình hình mới.

Với những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 và 5 năm thực hiện Kết luận 43, Bí thư Đảng ủy Khối tin tưởng, công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, đóng góp ngày càng lớn cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương ngày càng trong sạch vững mạnh hơn.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã  khen thưởng 26 tập thể có thành tích trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 25 và Kết luận 43 về công tác dân vận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục