Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, đến ngày 30/5/2020, thành phố sẽ chấm dứt hoạt động của hai tạp chí là Tạp chí Sinh hoạt chi bộ Hải PhòngTạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí thành phố phải đảm bảo đúng quan điểm, mục tiêu, định hướng, lộ trình thực hiện theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, phù hợp với nội dung hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Hải Phòng hiện có bảy cơ quan báo chí gồm Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ, Tạp chí Cửa Biển, Tạp chí Khoa học và Kinh tế, Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Hải Phòng).

Các cơ quan báo chí này đều đã và đang hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Hoạt động của các cơ quan báo chí này góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đến với bạn bè trong nước, quốc tế.

Theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019, trong đó, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một Đài Phát thanh và Truyền hình, mỗi Đài chỉ có một kênh phát thanh, một kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

Tạp chí điện tử phải thể hiện đúng tính chất tạp chí, không được sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử.

[Báo chí cần khách quan, trung thực, sáng tạo khi thực hiện nhiệm vụ]

Thành phố có bốn cơ quan báo chí không thực hiện sắp xếp theo quy hoạch gồm Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Tạp chí Cửa Biển và Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Hải Phòng).

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu bốn cơ quan báo chí này tiếp tục triển khai Đề án thực hiện chủ trương số hóa Báo Hải Phòng; khuyến khích việc phát triển trang thông tin điện tử (website) của Tạp chí Cửa Biển thành mô hình Tạp chí điện tử.

Thành phố cũng khuyến khích việc phát triển theo mô hình Tổ hợp truyền thông đa phương tiện bắt kịp xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Ba cơ quan báo chí phải sắp xếp theo Quy hoạch, trong đó có hai cơ quan báo chí triển khai sắp xếp theo kế hoạch của thành phố gồm Tạp chí Sinh hoạt chi bộ Hải Phòng, Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng. Báo An ninh Hải Phòng triển khai sắp xếp theo kế hoạch của Bộ Công an.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo, chậm nhất đến ngày 30/5/2020, Tạp chí Sinh hoạt chi bộ hoàn thiện Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động thành Bản tin tuyên truyền cung cấp thông tin phục vụ kỳ sinh hoạt của các chi bộ. Tạp chí Khoa học và Kinh tế Hải Phòng hoàn thiện Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động thành Bản tin tuyên truyền, phổ biến thông tin chuyên ngành.

Hai cơ quan sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cơ quan chủ quản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành thủ tục thu hồi giấy phép theo quy định.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kế hoạch này.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Trung ương đối với công tác báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí để tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)