Tong nguon von danh cho tin dung chinh sach dat 179.877 ty dong hinh anh 1Nhiều hộ gia đình thoát nghèo nhờ vay vốn tín dụng chính sách. (Nguồn: Ngân hàng Chính sách Xã hội)

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, sau ba năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tổng nguồn vốn dành cho tín dụng chính sách đến nay đạt 179.877 tỷ đồng, tăng 17.411 tỷ đồng so với năm 2016, tổng dư nợ 169.699 tỷ đồng, tăng 12.327 tỷ đồng.

Để có được kết quả trên là do nhờ quán triệt Chỉ thị 40, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đoàn thể các cấp cũng đã chú trọng hơn đối với việc chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách trong việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả phối hợp thực hiện đối chiếu, phân tích nợ vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội…

[Sẽ có những đổi mới trong cho vay chương trình nhà ở xã hội]

Về tập trung nguồn lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách, mặc dù có nhiều khó khăn về kinh tế nhưng Chính phủ và các Bộ, các ngành vẫn ưu tiên dành nguồn vốn để bổ sung cho tín dụng chính sách.

Bên cạnh đó, kế hoạch tăng trưởng dư nợ tín dụng được tăng 8% năm 2017, đã kịp thời đáp ứng các nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng dành hỗ trợ Ngân hàng Chính sách về trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, đây sẽ là một sự thay đổi rất căn bản trong việc xác định các hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách thực hiện cho vay ưu đãi.

Đặc biệt, Ngân hàng Chính sách cũng đã nhận được sự chia sẻ cộng đồng trách nhiệm từ 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank) trong việc duy trì số dư tiền gửi 2% trên nguồn vốn huy động, góp phần tạo lập nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách.

Đến nay, đã có 11.104/11.159 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trên toàn quốc (chiếm tỷ lệ 99,5%) tham gia ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách cấp huyện.

Hoạt động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ngày càng được củng cố và nâng cao; ý thức của hộ vay trong chấp hành quy định về vay, trả được nâng lên rõ rệt; hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng được phát huy.

Các tỉnh, thành phố trong cả nước đã quan tâm hỗ trợ Ngân hàng Chính sách về nguồn lực, trụ sở, phương tiện, trang thiết bị làm việc. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn tính từ khi có Chỉ thị số 40 và Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay đã tăng thêm được 5.012 tỷ đồng, riêng 11 tháng tăng 2.121 tỷ đồng.

Điển hình một số tỉnh, thành phố chuyển nguồn vốn ủy thác cho vay nhiều như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đồng Tháp./.
Thúy Hà (Vietnam+)