Ảnh chỉ có tính chất minh hoa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 474/VPCP-QHQT, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính để xây dựng lộ trình giảm phát thải phù hợp, góp phần thực hiện Thỏa thuận Paris.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ này Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan nghiên cứu vấn đề định giá cacbon, phát triển thị trường trao đổi phát thải ở Việt Nam cũng như tham gia thị trường trao đổi phát thải quốc tế trong tương lai phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Để việc xây dựng lộ trình giảm phát trải triển khai hiệu quả, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, đề xuất các cơ chế tài chính phù hợp để khuyến khích đầu tư vào hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, phù hợp với những thay đổi về chính sách đầu tư trên phạm vi toàn cầu.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài Chính bố trí khoản kinh phí 1 triệu USD (tương đương gần 23 tỷ đồng) đóng góp cho Quỹ Khí hậu xanh như Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị COP 21./.