(Ảnh minh họa)

Trang web của Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông (www.vnta.gov.vn) đã công bố kết quả đo kiểm chất lượng 4G của 3 nhà mạng lớn là Viettel, MobiFone và VinaPhone tại khu vực Hà Nội.

[Kết quả đo kiểm tốc độ 3G của ba nhà mạng lớn ở Việt Nam]

Theo đó, việc đo kiểm chất lượng 4G LTE của các nhà mạng chia làm 2 đợt. Đợt đo kiểm đầu tiên được Cục Viễn thông tiến hành trong thời gian từ ngày 18/12 - 21/12/2018. Đợt thứ 2 được Cục Viễn thông đo kiểm từ ngày 24/12 - 27/12/2018.

Cục Viễn thông đo kiểm chất lượng 4G với 7 chỉ số cơ bản như độ sẵn sàng của mạng vô tuyến, tỷ lệ truy cập thành công dịch vụ, tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi, tốc độ tải dữ liệu xuống và lên trung bình…

Kết quả đo kiểm cho thấy 100% các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của các doanh nghiệp đều đảm bảo tuân thủ quy định. Chỉ tiêu quan trọng nhất để phản ánh chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất là tốc độ tải dữ liệu, các doanh nghiệp của Việt Nam đều vượt xa mức công bố 1 Mbit/s. Chỉ tiêu thời gian trễ truy nhập trung bình, tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi của tất cả các nhà mạng đã cho thấy trên địa bàn đo kiểm các doanh nghiệp có vùng phủ sóng tốt. Riêng tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi của cả 3 nhà mạng đều ở mức 0%.

Ngoài ra, kết quả đo kiểm của cơ quan quản lý viễn thông cũng cho thấy, đối với MobiFone, tốc độ tải xuống, tải lên trung bình của nhà mạng này tương ứng với 39,04 Mbit/s và 29,59 Mbit/s, thời gian trễ truy cập dịch vụ trung bình ở mức 1,91s.

Đối với Viettel, kết quả đo cho thấy tốc độ tải xuống trung bình là 22,65 Mbit/s và tải lên là 21,79 Mbit/s, thời gian trễ truy cập dịch vụ trung bình ở mức 1,88s.

Với VNPT, kết quả đo cho thấy tốc độ tải xuống trung bình 24,72 Mbit/s, tốc độ tải lên trung bình 23,80 Mbit/s và thời gian trễ truy cập dịch vụ trung bình ở mức 1,93s.

[Có công nghệ tốt, nhưng 4G ở Việt Nam ‘chưa thực sự là 4G’]


Theo phía nhà chức trách, kết quả này chỉ phản ánh chất lượng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật tại thời điểm đo kiểm. Phương pháp xác định áp dụng quy định tại QCVN 81:2014/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000./.