Hoi nghi lan thu 4 Ban Chap hanh Dang bo Khoi cac co quan TW hinh anh 1Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 19/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Quang Dương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thảo luận, đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Khối; cho ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Hội nghị thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 01- NQ/ ĐUK ngày 10/1/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng khối về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương."

Hội nghị xác định, trong thời gian tới, Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng chủ động phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

Các cơ quan trong Khối chủ động tham mưu tìm ra các giải pháp hữu hiệu để giải quyết những vấn đề bức xúc, tập trung sức phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược; chủ động giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công; đẩy mạnh cải cách hành chính...

Các cấp ủy tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đảng bộ Khối tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng; chú trọng, chủ động và đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất và đồng thuận trong từng đảng bộ.

Các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và xây dựng, thực hành văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

Các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ./.
Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)