'Làn gió mới' Chỉ thị 40: Tạo đột phá cho tín dụng chính sách xã hội

Trong giai đoạn 2011-2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,2% xuống 4,25%, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm từ 9,88% năm 2016 xuống còn 3,75% năm 2019.
'Làn gió mới' Chỉ thị 40: Tạo đột phá cho tín dụng chính sách xã hội ảnh 1Giao dịch tại Ngân hàng Chính sách xã hội. (Ảnh: Vietnam+)

Tín dụng chính sách xã hội 5 năm qua (2015-2020) tăng trưởng bình quân 10,1% năm. Hơn thế, những đột phá mới về chất trong cung ứng tín dụng từ tạo việc làm đến cải thiện chất lượng sống phủ tới 100% các đối tượng chính sách đã đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành một kênh chủ lực góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giúp các địa phương xây dựng nền tảng kinh tế, phát triển bền vững.

Những thành quả tín dụng đó được xây dựng dựa trên sự tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên nòng cốt và sự sát sao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đối với công tác chuyên môn, tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên, thực hiện sứ mệnh chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó, đặc biệt trong 5 năm vừa qua.

Từ đổi mới phương thức lãnh đạo

Kết quả triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 là một minh chứng sống động cho những hoạt động của Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương nói chung và Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội nói riêng. Trong bối cảnh chuẩn hộ nghèo thành phố cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nguồn vốn tín dụng chính sách từ ngân sách Trung ương không thể bao phủ hết, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách thành phố Hà Nội chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW là 2.927 tỷ đồng; trong đó ngân sách thành phố chuyển bổ sung 2.562 tỷ đồng và ngân sách cấp huyện chuyển bổ sung 365 tỷ đồng.

Công tác tín dụng luôn đạt mức tăng trưởng cao. Đến 31/7, tổng nguồn vốn huy động và quản lý tại chi nhánh là 9.298 tỷ đồng, tăng 4.560 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng đạt 9.212 tỷ đồng, tăng 4.491 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Ở Trung ương, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc mà thông qua hệ thống chính trị ở cơ sở chỉ đạo toàn bộ hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội thực thi tốt các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Ngành, đặc biệt là thực hiện tốt sứ mệnh là cánh tay nối dài của Chính phủ hỗ trợ đối tượng yếu thế vươn lên thoát nghèo bền vững, không để ai lùi lại phía sau thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

[Ngân hàng Chính sách nên mở rộng vốn vay đến các dự án sản xuất]

10 Nghị quyết, 5 quy chế, 10 quy định, 33 chương trình, 8 hướng dẫn, 2 đề án, 43 kế hoạch và gần 1.400 văn bản, báo cáo được triển khai trong nhiệm kỳ qua từ năm 2015-2020. Những con số trên đã minh chứng cho sự quyết liệt và xuyên suốt của Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ươngtrong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, Đảng ủy và các tổ chức Đảng trực thuộc, đảm bảo việc thực hiện kịp thời, hiệu quả và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phương thức lãnh đạo Đảng được đổi mới với nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung vào những lĩnh vực quan trọng; hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng thường xuyên chỉ đạo, làm tốt việc kết nối thông tin, trực tiếp trao đổi, làm việc với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong phối hợp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ…

'Làn gió mới' Chỉ thị 40: Tạo đột phá cho tín dụng chính sách xã hội ảnh 2Nguồn vốn tính dụng chính sách đã giúp nhiều gia đình thoát nghèo. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đến đột phá trong thực thi

Sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng và cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên được mở rộng cả về quy mô, chất lượng làm tiền đề để Ngân hàng Chính sách thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị lớn.

Đặc biệt, việc chủ động tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW đã đem lại một “làn gió mới” đối với tín dụng chính sách xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo thế và lực mới cho tín dụng chính sách xã hội.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, hệ thống chính sách, pháp luật về tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được hoàn thiện; nguồn lực được bổ sung, tăng cường. Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, tạo sự ổn định, giúp Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cao năng lực tài chính, chủ động về nguồn vốn cho vay. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, cân đối, bố trí ngân sách địa phương để ủy thác cho ngân hàng bổ sung nguồn vốn cho vay tăng thêm 15.220 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, bình quân tăng trưởng 33%/năm, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến 31/7/2020 đạt 19.625 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương Dương Quyết Thắng cho biết: “Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư tín dụng cho địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.”

Đến 31/7, tổng nguồn vốn đạt 231.566 tỷ đồng, tăng 89.847 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,1%. Với trên 20 chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai thực hiện, đến 31/7, tổng dư nợ đạt 220.562 tỷ đồng, tăng 84.876 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Dư nợ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,1%, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết trong cả nhiệm kỳ.

Cùng với việc tăng trưởng quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được củng cố, nâng cao. Đến 31/7, nợ quá hạn chiếm 0,25% tổng dư nợ, giảm 0,17% so với với đầu nhiệm kỳ.

Những thành quả này góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm từ 9,88% (năm 2016) xuống còn 3,75% (năm 2019).

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục chủ động tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 40-CT/TW. Tập trung huy động, khơi tăng nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo sinh kế, tạo việc làm cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục