Ngành tổ chức xây dựng Đảng chuẩn bị nghiêm túc nhân sự Đại hội Đảng

Đến ngày 31/8, đã có 34/67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thiện các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội báo cáo Bộ Chính trị.
Ngành tổ chức xây dựng Đảng chuẩn bị nghiêm túc nhân sự Đại hội Đảng ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng chiều 3/9. (Nguồn: xaydungdang.org.vn)

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới;” Cơ bản hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở đúng tiến độ, chất lượng, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh trong công tác nhân sự Đại hội; Tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”; Hoàn thành quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm đúng quy định, dân chủ, khách quan, chống chạy chức, chạy quyền; Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm các nhiệm vụ thường xuyên.

Đây là những nội dung quan trọng được đề cập tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng ngày 3/9 được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị.

1.298/1.311 đảng bộ hoàn thành tổ chức Đại hội cấp trên cơ sở

Tháng 8/2020, đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, tác động sâu rộng đến mọi mặt kinh tế-xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống, sức khỏe của người dân.

Trong bối cảnh đó, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được gia: đã tham gia 12 đoàn công tác của Ban Bí thư đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW theo Kế hoạch; kịp thời tổng hợp kết quả Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Đến ngày 31/8/2020, cả nước đã tổ chức 1.298/1.311, đạt 99,0%; trong đó 62/67 Đảng bộ đã hoàn thành 100% việc tổ chức Đại hội cấp trên cơ sở.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại, một số địa phương như Hà Nội, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam... đã khắc phục khó khăn, hoàn thành Đại hội trước tiến độ yêu cầu.

[Thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng]

Toàn ngành tham mưu chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đến ngày 31/8, đã có 34/67 Đảng bộ hoàn thiện các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội báo cáo Bộ Chính trị.

Việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại các địa phương, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định, hạn chế tối đa việc chạy chức, chạy quyền.

Những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế, phát sinh trong công tác cán bộ, công tác nhân sự Đại hội được phát hiện sớm, xử lý quyết liệt, giải quyết kịp thời, hiệu quả ; kịp thời có văn bản chấn chỉnh, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ, nhất là nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Ngành thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, trọng tâm là nắm tình hình chính trị hiện nay; hoàn thành việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị các nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 50 trường hợp diện Trung ương quản lý và nhiều lượt cán bộ các cấp; hoàn thành đề án “Rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và xây dựng bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị” đúng tiến độ, có chất lượng để báo cáo Bộ Chính trị...

Tham mưu chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác nhân sự Đại hội: “Trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, cần thấm nhuần sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là cái gốc của mọi công việc,” “muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt, hoặc kém.”

Do đó, từng cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cần nêu gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết trong công tác lựa chọn nhân sự cấp ủy; bảo đảm đúng quy định, thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ, minh bạch, khách quan.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng chuẩn bị nghiêm túc nhân sự Đại hội Đảng ảnh 2Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại Hội nghị. (Nguồn: xaydungdang.org.vn)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương lưu ý đối với những việc khó, phức tạp, nhạy cảm, phải thực hiện nhất quán, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số; không hợp thức hóa quy trình nhân sự để thực hiện ý đồ cá nhân.

Phải nắm chắc tình hình; kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập, nhất là các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhân sự, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý.

Thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; có những giải pháp kịp thời, hiệu quả; vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, vừa tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nội dung được đề cập trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, tham mưu chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, tập trung chuẩn bị các nội dung phục vụ các Hội nghị Trung ương và hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ được giao để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp từ nay đến hết quý 3/2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Ban Tổ chức Trung ương hoàn thiện Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Ba là, toàn ngành thực hiện nghiêm túc Quy định số 205 của Bộ Chính trị để tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp; kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...; cảnh giác với những âm mưu của các thế lực thù địch tìm cách phá hoại, chia rẽ, gây rối nội bộ.

Bốn là, toàn ngành nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay; có kế hoạch cụ thể để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước thềm đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp trong điều kiện phải phòng, chống dịch COVID-19 gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ 5 - năm 2020; chú trọng tuyên truyền những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực,” “lấy cái đẹp dẹp cái xấu,” tạo khí thế cho việc hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, để Đại hội Đảng thực sự là ngày hội của toàn Đảng và toàn dân.

Sáu là, tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên cần phải chú ý xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác cho cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị mình và tiếp tục xây dựng “thương hiệu,” bản sắc tốt đẹp của người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng: “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông.”

Toàn ngành tích cực triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020), bảo đảm ý nghĩa, trang trọng, lan tỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục