Nhan thuc sau sac nhung gia tri di san to lon cua Chu tich Ho Chi Minh hinh anh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), ngày 8/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc."

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 68 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chủ trì Hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đồng chủ trì Hội thảo.

Tới dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Tại các điểm cầu khác có sự tham gia của đông đảo đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, cùng hơn 300 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học.

Giá trị soi sáng, dẫn đường của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

[Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi!]

Với tinh thần yêu nước, thương dân sâu sắc, nồng nàn, chứng kiến sự thất bại liên tiếp của các phong trào yêu nước và cuộc đấu tranh theo các khuynh hướng khác nhau của nhân dân ta khi thực dân Pháp xâm lược, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã nung nấu quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước.

Sau nhiều năm bôn ba khắp năm châu bốn biển, hòa mình vào cuộc sống của nhân dân cần lao nhiều nước, bằng lao động và tự mình tìm tòi, nghiên cứu quy luật và thực tiễn cách mạng thế giới, năm 1930, Người đã đến với chủ nghĩa Marx-Lenin, tìm thấy ở đó con đường cứu nước, con đường giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng đất nước, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đó là bước phát triển đột phá về tư duy nhận thức, cũng là sự lựa chọn sáng suốt đúng đắn con đường cách mạng của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu tốt nhất của lịch sử dân tộc và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, với bản lĩnh phi thường, trí tuệ thiên tài, tầm nhìn vượt thời đại và tài tổ chức lỗi lạc, Người đã tiếp thu sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào thực tiễn cách mạng nước ta, tích cực và dày công chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng chính trị, tổ chức, cán bộ cho sự ra đời của Đảng, một chính Đảng cách mạng chân chính, tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Nhan thuc sau sac nhung gia tri di san to lon cua Chu tich Ho Chi Minh hinh anh 2Quang cảnh buổi hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập năm 1930, cùng với cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam đã cơ bản được xác định sự đúng đắn ngay từ đầu.

Tư tưởng cách mạng Việt Nam do Người vạch ra đã được thực tiễn chứng minh và khẳng định. Chính quá trình vận động cuộc cách mạng Việt Nam, tư tưởng đó, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện dần, trở thành ngọn đuốc mãi mãi rực sáng, soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng của Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước do dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc.

Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hậu phương lớn cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đó là thắng lợi bước đầu của những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế mà hiện nay nhân dân ta đang tiến hành.

Thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, từ thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, từ những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta kể từ khi có Đảng đã cho thấy rằng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là chỉ dẫn quý báu giúp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Nhan thuc sau sac nhung gia tri di san to lon cua Chu tich Ho Chi Minh hinh anh 3Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, trình bày báo cáo để dẫn Hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung lớn, quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện của nhiệm kỳ Đại hội XII.

Xây dựng Đảng về đạo đức trở thành phương châm quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm, tự diễn biến, tự chuyển hóa; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Điều này đang được Đảng ta thực hiện quyết liệt, được đông đảo nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ nhất là trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tiến hành tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Được tiến hành vào thời điểm đất nước trải qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Đại hội lần thứ XIII của Đảng là dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, mang khát vọng và tầm nhìn đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ.

"Trước vận hội mới, cơ đồ mới của đất nước và dân tộc, chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc vận dụng phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến,” về cách học tập “tinh thần xử trí mọi việc,” quán triệt sâu sắc “chân lý phổ biến” của chủ nghĩa Marx-Lenin; bám sát nguyên tắc: kế thừa và phát triển, kiên định và đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, không ngừng hoàn thiện đường lối đổi mới, đáp ứng đòi hỏi khách quan của đất nước, phù hợp với xu thế của thời đại," ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, Giám đốc Học viện Nguyễn Xuân Thắng khẳng định mỗi cán bộ, đảng viên càng thấm nhuần lời căn dặn của Người về “cán bộ là cái gốc của mọi công việc,” “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước; về yêu cầu “nâng cao đạo đức cách mạng,” trách nhiệm tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân, nêu gương sáng trước quần chúng nhân dân; về xây dựng một đảng cầm quyền liêm chính, trong sạch, vững mạnh, trí tuệ và bản lĩnh ngang tầm nhiệm vụ mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó; về bài học lấy dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, đem tài dân, sức dân để làm lợi cho dân; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, kết hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp cách mạng.

Vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đoàn kết một lòng, với quyết tâm và khát vọng làm nên kỳ tích phát triển Việt Nam, nhất định chúng ta sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh,” sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Khẳng định giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

Với tinh thần thảo luận dân chủ, khách quan và khoa học, các đại biểu dự Hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cao cả và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành di sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng ta, dân tộc ta, có giá trị to lớn và sức sống trường tồn, mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nhan thuc sau sac nhung gia tri di san to lon cua Chu tich Ho Chi Minh hinh anh 4Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tham luận tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Một số nhà khoa học đã thảo luận về những bổ sung, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Marx-Lenin vào thực tiễn Việt Nam.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nội dung cốt lõi, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và trong đường lối của cách mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với vấn đề đại đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh còn có giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền đối với công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Đại biểu chia sẻ những quan điểm, nêu bật tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, vô cùng đẹp đẽ, cao thượng và phong cách mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các địa phương, các giới, các ngành, lực lượng vũ trang và tình cảm của nhân dân các địa phương, các giới, các ngành, lực lượng vũ trang đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Các đại biểu khẳng định sự trung thành, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là nhu cầu, vừa là yêu cầu có tính nguyên tắc trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Từ những quan điểm này, các đại biểu đã đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)