Phan giao han ngach thue quan nhap khau duong theo phuong thuc dau gia hinh anh 1Vận chuyển sản phẩm tại Nhà máy Mía đường Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BCT quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.

Thông tư này quy định nguyên tắc, trình tự và thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (đường tinh luyện và đường thô) có mã HS 17.01 theo phương thức đấu giá.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (đường tinh luyện và đường thô) có mã HS 17.01 theo phương thức khác được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Đối tượng áp dụng là các thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

[Bảy doanh nghiệp trúng đấu giá 97.000 tấn đường nhập khẩu]

Theo Thông tư, Bộ Công Thương công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bằng phân giao theo phương thức đấu giá sau khi nhận được văn bản thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại từng thời điểm.

Bộ Công Thương xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá trên cơ sở trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài Chính.

Việc quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về số lượng, khối lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phải đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định tại khoản 3, Điều 21 Luật Quản lý ngoại thương trước khi gửi Bộ Công Thương công bố.

Trên cơ sở văn bản thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương quyết định việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan.

“Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường với số lượng, khống lượng của đường nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công xuất khẩu,” thông tư nêu rõ.

Bộ Công Thương thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (Hội đồng đấu giá) để điều hành việc phân giao. Thành phần Hội đồng đấu giá gồm: Lãnh đạo Bộ Công Thương (là Chủ tịch Hội đồng), đại diện các Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính là Ủy viên Hội đồng./.

Đức Duy (Vietnam+)