Sách lý luận, chính trị luôn là vũ khí đấu tranh cách mạng sắc bén ​

Theo nhà báo Nhị Lê, trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, sách lý luận, chính trị có vai trò hết sức quan trọng, là một vũ khí sắc bén phê phán, vạch mặt các thủ đoạn tham nhũng...

Sáng 3/12, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Quyền Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Chí Thành nhấn mạnh sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn mỗi cán bộ, mỗi đảng viên "phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế," bởi vì "lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi."

Theo lời dạy của Người, trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, sách lý luận, chính trị luôn là vũ khí đấu tranh cách mạng sắc bén, có vai trò định hướng, hướng dẫn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam vì lý tưởng cao cả.

Trải qua 75 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, là trung tâm xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị; giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan liên quan về xuất bản sách lý luận, chính trị.

[Mở lớp Cao cấp chính trị đầu tiên tại miền Trung-Tây Nguyên sau dịch]

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định hội thảo là dịp để các nhà khoa học, nhân dân cả nước nhận thức sâu sắc hơn vai trò rất quan trọng của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm đổi mới công tác xuất bản sách lý luận, chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sát hợp với thực tiễn mới của đất nước.

Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động rất nhanh, phức tạp, khó dự đoán.

Trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận xuất hiện nhiều vấn đề thực tiễn, nhiều quan điểm, tư tưởng lý luận mới, phức tạp cần được nhận thức, tổng kết, luận giải và đánh giá để có định hướng xử lý đúng đắn, kịp thời.

Tình hình đó đòi hỏi sách lý luận, chính trị phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung, thuyết phục về lập luận, tiếp tục là vũ khí sắc bén, tiên phong trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị.

Các nhà xuất bản lý luận chính trị nói chung và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nói riêng phải phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đã nỗ lực phải nỗ lực hơn nữa vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cho rằng sách lý luận, chính trị có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; bồi dưỡng đạo đức, nhân cách, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Theo nhà báo Nhị Lê, trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, sách lý luận, chính trị có vai trò hết sức quan trọng, là một vũ khí sắc bén phê phán, vạch mặt các thủ đoạn tham nhũng, nâng cao ý thức phòng, chống tham nhũng, lãng phí của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm sâu sắc những nội dung: Đóng góp quan trọng của sách lý luận, chính trị và công tác xuất bản sách lý luận, chính trị trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay; nâng cao vai trò đội ngũ biên tập viên sách lý luận chính trị.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục