Chủ đề

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần ngày 1/10 tại Bệnh viện Quân đội 108 sau một thời gian lâm bệnh nặng. Tang lễ của đồng chí Đỗ Mười sẽ được thực hiện theo nghi thức quốc tang.