Trong dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 32/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xe công, Bộ Tài chính đưa ra những quy định mới như khoán xe công bắt buộc đối với một số chức danh.

Như vậy, từ việc khoán xe tự nguyện, tới đây sẽ là bắt buộc, cho thấy sự quyết liệt trong việc sử dụng xe công. Cách làm này được các chuyên gia kinh tế đánh giá cao. /.
(Vnews)