Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sắp chính thức khai mạc. Đại hội là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Từ trước đó nhiều ngày, Đại hội 13 đã được chuẩn bị hết sức chu đáo và kỹ lưỡng./.

 
(Vnews/Vietnam+)