Chặng đường 5 năm Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp kết thúc, chuẩn bị chuyển tiếp cho một chặng đường mới của một nhiệm kỳ mới.

Thành quả của Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng hòa vào với thành quả của chặng đường 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, củng cố thêm niềm tin, sức mạnh, thế và lực tổng hợp của dân tộc Việt Nam, đưa nước ta vững tin tiến bước trên chặng đường mới./.

(Vnews/Vietnam+)