Bac Giang: Mot so truong hop duoc bo nhiem chua dap ung tieu chuan hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức thực hiện số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức và số lượng cấp phó các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan, tổ chức phù hợp theo quy định.

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra, 1 cơ quan, tổ chức có 4 phó giám đốc sở là không đúng theo quy định; 51 phòng chuyên môn thuộc 17 cơ quan, tổ chức có số lượng cấp phó nhiều hơn số lượng quy định tại Đề án vị trí việc làm.

Đây là nội dung kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó từ đầu năm 2016 đến hết tháng 3/2019, thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Một số trường hợp được bổ nhiệm chưa đáp ứng tiêu chuẩn

Theo kết luận này, trong giai đoạn thanh tra, tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận 86 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP vào các năm 2016 và năm 2018.

Qua kiểm tra cho thấy, 5 trường hợp tại thời điểm tuyển dụng không đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; một số viên chức trước khi được xét chuyển thành công chức đã được thủ trưởng các cơ quan, tổ chức điều động, trưng tập đến công tác tại cơ quan hành chính nhà nước, không có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; Hội đồng kiểm tra, sát hạch có số lượng thành viên vượt quá quy định.

Qua kiểm tra 417 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (50 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 367 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức), Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết một số trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại còn chậm, chưa bảo đảm theo đúng quy định.

Kiểm tra việc thi nâng ngạch công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra rằng, trong giai đoạn thanh tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 2 kỳ thi nâng ngạch.

[Còn nhiều sai sót trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ]

Kết quả, năm 2016 có 44 công chức trúng tuyển (trong đó ngạch chuyên viên 39, ngạch kiểm soát viên thị trường 3, ngạch kiểm lâm viên 2); năm 2018 có 68 công chức trúng tuyển (trong đó ngạch chuyên viện chính 47, ngạch chuyên viên 16, ngạch kế toán viên 2, ngạch kiểm lâm viên 3).

Về cơ bản, việc tổ chức thi nâng ngạch công chức được Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, tiếp nhận hồ sơ dự thi và xét duyệt hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự thi, thành lập Hội đồng thi nâng ngạch còn có sai sót; cách ghi điểm của giám khảo chấm thi ở một số bài thi không bảo đảm quy định; có trường hợp dự thi nâng ngạch nhưng hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định.

Rà soát, xử lý các trường hợp tuyển dụng chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện

Từ những tồn tại trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó.

Tỉnh rà soát, xử lý theo thẩm quyền và theo hướng dẫn chung tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng đối với 5 trường hợp tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt mà tại thời điểm ban hành quyết định tuyển dụng công chức chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn và 1 trường hợp dự thi nâng ngạch nhưng hồ sơ chưa thể hiện bảo đảm điều kiện theo quy định; kiện toàn sắp xếp số lượng Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo đảm theo đúng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị quy định thời hạn để các công chức hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; không bổ nhiệm lại, thu hồi quyết định đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, vi phạm về trình tự, thủ tục không khắc phục được theo quy định tại Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Đảng.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; sử dụng biên chế công chức trong chỉ tiêu biên chế được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao theo quy định; chấm dứt việc sử dụng biên chế sự nghiệp để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; sắp xếp, điều chuyển số viên chức đang công tác trong cơ quan, tổ chức hành chính về các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế công chức đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

Cùng với đó, các cơ quan, tổ chức rà soát, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 27/12/2017 và 5 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý sau ngày 28/12/2017 không bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; sắp xếp, kiện toàn số lượng cấp phó trưởng phòng đảm bảo theo đúng quy định.

Tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)